Διαύγεια

«Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού τεχνικο- οικονομικής αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, για την προμήθεια «ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ WHITACRE» (CPV...

Θέμα: «Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού τεχνικο- οικονομικής αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, για την προμήθεια «ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ WHITACRE» (CPV: 33170000-2), για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας ενδεικτικού προϋπολογισμού 14.954,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για διάστημα έξι (6) μηνών.»
Ημ/νια: 18/10/2018 19:39:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΛ94690ΒΜ-ΑΟ5

«Λήψη Απόφασης επί του Πρακτικού Τεχνικο-οικονομικής Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού, μέσω του εγκεκριμένου ΠΠΥΥ 2018, για την Προμήθεια Αλατιού, ποσότητας 49.950kg για κάλυψη των αναγκών του ΓΝ Λαμίας για ένα (1) έτος, ενδεικτικού...

Θέμα: «Λήψη Απόφασης επί του Πρακτικού Τεχνικο-οικονομικής Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού, μέσω του εγκεκριμένου ΠΠΥΥ 2018, για την Προμήθεια Αλατιού, ποσότητας 49.950kg για κάλυψη των αναγκών του ΓΝ Λαμίας για ένα (1) έτος, ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 9.700,00€ με ΦΠΑ24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά Αποκλειστικά βάση της τιμής.»
Ημ/νια: 18/10/2018 19:37:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 65ΙΦ4690ΒΜ-ΙΒ2

«Έγκριση δαπάνης προμήθειας Ν/Χ Υλικών «ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΥΡΟΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ» για χειρουργική επέμβαση ασθενή, με απευθείας ανάθεση από την εταιρεία «PS TEAM Ε.Π.Ε.» με τιμές από προηγούμενη διαγωνιστική διαδικασία, συνολικού κόστους 3.844...

Θέμα: «Έγκριση δαπάνης προμήθειας Ν/Χ Υλικών «ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΥΡΟΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ» για χειρουργική επέμβαση ασθενή, με απευθείας ανάθεση από την εταιρεία «PS TEAM Ε.Π.Ε.» με τιμές από προηγούμενη διαγωνιστική διαδικασία, συνολικού κόστους 3.844,00€ συμπ. ΦΠΑ.»
Ημ/νια: 18/10/2018 19:35:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω4Η04690ΒΜ-21Δ

«Λήψη Απόφασης επί του Πρακτικού Τεχνικοοικονομικής Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού μέσω του εγκεκριμένου ΠΠΥΥ 2018, για την προμήθεια «ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΦΙΛΜ» (CPV:32354100-0)) για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Λαμίας για ένα (1) έτος, ενδεικτικού...

Θέμα: «Λήψη Απόφασης επί του Πρακτικού Τεχνικοοικονομικής Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού μέσω του εγκεκριμένου ΠΠΥΥ 2018, για την προμήθεια «ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΦΙΛΜ» (CPV:32354100-0)) για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Λαμίας για ένα (1) έτος, ενδεικτικού προϋπολογισμού 47.184,00 € με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.»
Ημ/νια: 18/10/2018 19:32:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Δ6Υ4690ΒΜ-81Ι

«Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού τεχνοοικονομικής αξιολόγησης του Α΄Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Υλικών Διαγράμμισης της οδού προς το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του ΓΝ Λαμίας»(CPV: 34620000-9), με κριτήριο κατακύρωσης την...

Θέμα: «Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού τεχνοοικονομικής αξιολόγησης του Α΄Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Υλικών Διαγράμμισης της οδού προς το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του ΓΝ Λαμίας»(CPV: 34620000-9), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισμού δαπάνης (4.041,94 € χωρίς ΦΠΑ) 5.012,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24% »
Ημ/νια: 18/10/2018 19:30:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 61ΤΩ4690ΒΜ-ΘΕΨ

«Λήψη Απόφασης επί του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης της Διαγωνιστικής Διαδικασίας για την Προμήθεια α)«Αντικατάσταση Διακοπτών και Κινητήρων Τηλεχειρισμού Διακοπτών Γενικών Πινάκων του ΓΝ Λαμίας» ενδεικτικού προϋπολογισμού 10.000...

Θέμα: «Λήψη Απόφασης επί του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης της Διαγωνιστικής Διαδικασίας για την Προμήθεια α)«Αντικατάσταση Διακοπτών και Κινητήρων Τηλεχειρισμού Διακοπτών Γενικών Πινάκων του ΓΝ Λαμίας» ενδεικτικού προϋπολογισμού 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% β) «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων ελέγχου τροφοδοσίας για τα χειρουργεία και τις μονάδες (ΜΕΘ-ΜΑΦ, ΜΕΠ)» του Γ.Ν Λαμίας»(CPV 31681410-0), ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 33.560,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής»
Ημ/νια: 18/10/2018 19:27:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΕΕΦ4690ΒΜ-5ΧΨ

«Λήψη απόφασης για την τρίμηνη επέκταση χρονικά και ποσοτικά της αρ. 2305.1/09-07-2018 υπογεγραμμένης σύμβασης & της από 09-07-2018 γνωστοποίησης κατακύρωσης προμήθειας «Αναλωσίμων και Αντιδραστηρίων για τα τρία(3) μηχανήματα αερίων αίματος CCX,...

Θέμα: «Λήψη απόφασης για την τρίμηνη επέκταση χρονικά και ποσοτικά της αρ. 2305.1/09-07-2018 υπογεγραμμένης σύμβασης & της από 09-07-2018 γνωστοποίησης κατακύρωσης προμήθειας «Αναλωσίμων και Αντιδραστηρίων για τα τρία(3) μηχανήματα αερίων αίματος CCX, ιδιοκτησίας του ΓΝ Λαμίας»(CPV: 33696300-8), με απευθείας ανάθεση στις εταιρείες ‘MEDICON HELLAS AE’ & ‘THERMOGRAFICA HELLAS ΕΠΕ’ προϋπολογισμού δαπάνης 17.450,00€ χωρίς Φ.ΠΑ. (21.638,00€ με Φ.ΠΑ.) & 75,00€ χωρίς Φ.ΠΑ. (93,00€ με Φ.ΠΑ.) αντίστοιχα, για κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Λαμίας»
Ημ/νια: 18/10/2018 12:54:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω2Φ34690ΒΜ-ΠΕ7

«Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια τεσσάρων (4) αναπνευστήρων βαρέως τύπου νέας τεχνολογίας για τις ανάγκες της ΜΕΘ-ΜΑΦ του Γ.Ν. Λαμίας, με κριτήριο κατακύρωσης...

Θέμα: «Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια τεσσάρων (4) αναπνευστήρων βαρέως τύπου νέας τεχνολογίας για τις ανάγκες της ΜΕΘ-ΜΑΦ του Γ.Ν. Λαμίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής προϋπολογισθείσας δαπάνης 120.000,00€ συμπ. ΦΠΑ.»
Ημ/νια: 18/10/2018 12:52:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω9Γ54690ΒΜ-ΩΗΨ

«Λήψη απόφασης για την απόδοση δαπάνης ποσού 190,00€ στον ΚΑΝΕ ΙΛΙΡ (πατέρα του ανήλικου ασθενή ΚΑΝΕ ΑΝΤΩΝΗ), για εξετάσεις που πραγματοποίησε ο ασθενής, σε ιδιωτικό εργαστήριο»

Θέμα: «Λήψη απόφασης για την απόδοση δαπάνης ποσού 190,00€ στον ΚΑΝΕ ΙΛΙΡ (πατέρα του ανήλικου ασθενή ΚΑΝΕ ΑΝΤΩΝΗ), για εξετάσεις που πραγματοποίησε ο ασθενής, σε ιδιωτικό εργαστήριο»
Ημ/νια: 18/10/2018 12:48:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΣΡ4690ΒΜ-ΡΝΡ

«Λήψη απόφασης για την απόδοση δαπάνης ποσού 340,00€ στον ασθενή Κακάβα Ευστάθιο, για εξετάσεις που πραγματοποίησε σε ιδιωτικό εργαστήριο»

Θέμα: «Λήψη απόφασης για την απόδοση δαπάνης ποσού 340,00€ στον ασθενή Κακάβα Ευστάθιο, για εξετάσεις που πραγματοποίησε σε ιδιωτικό εργαστήριο»
Ημ/νια: 18/10/2018 12:45:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΚΡ4690ΒΜ-ΑΓΙ

«Έγκριση σκοπιμότητας και αναγκαιότητας διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάδειξη ενεργειακού συμβούλου για το σχεδιασμό ενεργειακών παρεμβάσεων και την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) προς υποβολή αυτών στο επιχειρησιακό...

Θέμα: «Έγκριση σκοπιμότητας και αναγκαιότητας διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάδειξη ενεργειακού συμβούλου για το σχεδιασμό ενεργειακών παρεμβάσεων και την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) προς υποβολή αυτών στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο «Έργα αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια»
Ημ/νια: 18/10/2018 12:39:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΞΘ4690ΒΜ-808

«Έγκριση σκοπιμότητας και αναγκαιότητας για την «Προμήθεια ενός (1) επιβατικού οχήματος κάτω των 1.400cc και ενός (1) οχήματος μεταφορών κάτω των 1.400cc το οποίο θα μπορεί να μεταφέρει προσωπικό, υγειονομικό υλικό, αλλά και την μεταφορά αντικειμένων...

Θέμα: «Έγκριση σκοπιμότητας και αναγκαιότητας για την «Προμήθεια ενός (1) επιβατικού οχήματος κάτω των 1.400cc και ενός (1) οχήματος μεταφορών κάτω των 1.400cc το οποίο θα μπορεί να μεταφέρει προσωπικό, υγειονομικό υλικό, αλλά και την μεταφορά αντικειμένων μικρών διαστάσεων, όπως ( δείγματα για μικροβιολογικό έλεγχο με κατάλληλη διαμόρφωση για τις ανάγκες του ΓΝ Λαμίας»(CPV34110000-1),ενδεικτικού προϋπολογισμού40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.»
Ημ/νια: 18/10/2018 12:34:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΝΕ4690ΒΜ-ΘΟΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Ημ/νια: 17/10/2018 15:53:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΗΓΘ4690ΒΜ-1ΕΛ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 17/10/2018 15:39:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΩΩΠ4690ΒΜ-ΠΚ1

Προμήθεια υλικών για την συντήρηση και λειτουργία του χλοοκοπτικού μηχανήματος HUSQVARNA T45 και του αλυσοπρίονου HUSQVARNA 450 του Γ.Ν Λαμίας

Θέμα: Προμήθεια υλικών για την συντήρηση και λειτουργία του χλοοκοπτικού μηχανήματος HUSQVARNA T45 και του αλυσοπρίονου HUSQVARNA 450 του Γ.Ν Λαμίας
Ημ/νια: 17/10/2018 14:56:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΝΩΕ4690ΒΜ-ΞΤ4

ΒΕΝΖΙΝΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ

Θέμα: ΒΕΝΖΙΝΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ
Ημ/νια: 17/10/2018 14:52:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΦΣ4690ΒΜ-Λ2Κ

Προμήθεια υδραυλικών υλικών

Θέμα: Προμήθεια υδραυλικών υλικών
Ημ/νια: 17/10/2018 14:44:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΖΓ4690ΒΜ-ΓΨΥ

Προμήθεια υλικών για επισκευή βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης του Γ.Ν Λαμίας

Θέμα: Προμήθεια υλικών για επισκευή βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης του Γ.Ν Λαμίας
Ημ/νια: 17/10/2018 14:26:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΘΝ4690ΒΜ-5ΚΟ

Επισκευή του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 1338 επιβατηγού οχήματος OPEL VECTRA του Γ.Ν Λαµίας

Θέμα: Επισκευή του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 1338 επιβατηγού οχήματος OPEL VECTRA του Γ.Ν Λαµίας
Ημ/νια: 17/10/2018 14:21:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΠΘ4690ΒΜ-ΛΓΚ

Προμήθεια αναλώσιμων υλικών και ανταλλακτικών για την αποκατάσταση προβλημάτων λειτουργίας των εγκαταστάσεων των πλυντηρίων και στεγνωτηρίων στον -2 όροφο του ΓΝ Λαμίας

Θέμα: Προμήθεια αναλώσιμων υλικών και ανταλλακτικών για την αποκατάσταση προβλημάτων λειτουργίας των εγκαταστάσεων των πλυντηρίων και στεγνωτηρίων στον -2 όροφο του ΓΝ Λαμίας
Ημ/νια: 17/10/2018 14:17:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΔ54690ΒΜ-Η6Γ

Σελίδες