«Λήψη απόφασης επί των τροποποιημένων τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια του Συνοπτικού Διαγωνισμού για «Υπηρεσίες Συμβούλων για την εναρμόνιση του Γ.Ν. Λαμίας με το νέο κανονισμό προστασίας δεδομένων (GDPR- General Data Protection Regulation EU...

Θέμα: «Λήψη απόφασης επί των τροποποιημένων τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια του Συνοπτικού Διαγωνισμού για «Υπηρεσίες Συμβούλων για την εναρμόνιση του Γ.Ν. Λαμίας με το νέο κανονισμό προστασίας δεδομένων (GDPR- General Data Protection Regulation EU/2016/679), σύμφωνα με την εφαρμογή του γενικού Κανονισμού 679/2016 Ε.Ε., βάση του αρ.25 Προστασία των Δεδομένων».»
Ημ/νια: 19/07/2019 07:02:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω6ΥΝ4690ΒΜ-ΨΣΧ

«Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού Τεχνικής Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια «Μηχανογραφικού Εξοπλισμού» (CPV: 30000000-9), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για τις...

Θέμα: «Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού Τεχνικής Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια «Μηχανογραφικού Εξοπλισμού» (CPV: 30000000-9), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για τις ανάγκες του ΓΝ Λαμίας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 41.129,03€ πλέον ΦΠΑ (51.000,00€ με ΦΠΑ).»
Ημ/νια: 19/07/2019 06:59:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω46Ρ4690ΒΜ-Ι6Ρ

«Λήψη απόφασης για την εκκαθάριση και πληρωμή της δαπάνης σε εκτέλεση της αριθμ. 101/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου.»

Θέμα: «Λήψη απόφασης για την εκκαθάριση και πληρωμή της δαπάνης σε εκτέλεση της αριθμ. 101/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου.»
Ημ/νια: 19/07/2019 06:57:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑ944690ΒΜ-0ΙΞ

«Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού της ορισθείσας Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ» μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας iSupplies (Έρευνα Αγοράς 244) για...

Θέμα: «Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού της ορισθείσας Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ» μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας iSupplies (Έρευνα Αγοράς 244) για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.683,60€ με Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής.»
Ημ/νια: 19/07/2019 06:54:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙΓΥ4690ΒΜ-1ΤΙ

«Λήψη απόφασης επί του πρακτικού τεχνικο-οικονομικής αξιολόγησης της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Eξαρτημάτων για την εγκατάσταση ραφιών τύπου Dexion για τις ανάγκες αρχειοθέτησης φακέλων και...

Θέμα: «Λήψη απόφασης επί του πρακτικού τεχνικο-οικονομικής αξιολόγησης της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Eξαρτημάτων για την εγκατάσταση ραφιών τύπου Dexion για τις ανάγκες αρχειοθέτησης φακέλων και εντύπων» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας (CPV:30191100-5-υλικά αρχειοθέτησης), ενδεικτικού προϋπολογισμού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά τιμής.»
Ημ/νια: 19/07/2019 06:52:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 60Κ24690ΒΜ-Ξ3Α

«Λήψη Απόφασης επί των Πρακτικών Τεχνικο-οικονομικών Προσφορών των με αρ.241 & 243 Διαγωνιστικών Διαδικασιών μέσω της πλατφόρμας I-Supplies για την προμήθεια « Υλικών Εργαστηρίων» και «Φιαλιδίων» του ΠΠΥΥ2018 για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας για ένα...

Θέμα: «Λήψη Απόφασης επί των Πρακτικών Τεχνικο-οικονομικών Προσφορών των με αρ.241 & 243 Διαγωνιστικών Διαδικασιών μέσω της πλατφόρμας I-Supplies για την προμήθεια « Υλικών Εργαστηρίων» και «Φιαλιδίων» του ΠΠΥΥ2018 για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά μόνο Βάσει Τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.761,03€ συμπ. ΦΠΑ.»
Ημ/νια: 19/07/2019 06:49:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 690Σ4690ΒΜ-Ζ9Ξ

«Τροποποίηση της αριθμ. 14/23-05-2019, Θέμα 4ο, απόφασης του Δ.Σ. του ΓΝ Λαμίας, με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός και τα σχετικά του έντυπα με θέμα «Κανονισμός Επισκεπτηρίου Ασθενών»

Θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ. 14/23-05-2019, Θέμα 4ο, απόφασης του Δ.Σ. του ΓΝ Λαμίας, με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός και τα σχετικά του έντυπα με θέμα «Κανονισμός Επισκεπτηρίου Ασθενών»
Ημ/νια: 19/07/2019 06:47:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗ4Ο4690ΒΜ-ΩΙΡ

«Λήψη απόφασης για έγκριση καταβολής αποζημίωσης της υπερωριακής εργασίας του μόνιμου και Ιδιωτικού Δικαίου προσωπικού του Γ.Ν. Λαμίας, για τον μήνα Ιούνιο έτους 2019.»

Θέμα: «Λήψη απόφασης για έγκριση καταβολής αποζημίωσης της υπερωριακής εργασίας του μόνιμου και Ιδιωτικού Δικαίου προσωπικού του Γ.Ν. Λαμίας, για τον μήνα Ιούνιο έτους 2019.»
Ημ/νια: 19/07/2019 06:45:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΙΙ4690ΒΜ-ΤΟ6

«Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογιστικών στοιχείων για την απασχόληση των εγγεγραμμένων στον ονομαστικό πίνακα των αποκλειστικών νοσοκόμων του 2ου 3μήνου 2019.»

Θέμα: «Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογιστικών στοιχείων για την απασχόληση των εγγεγραμμένων στον ονομαστικό πίνακα των αποκλειστικών νοσοκόμων του 2ου 3μήνου 2019.»
Ημ/νια: 19/07/2019 06:43:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘΕΕ4690ΒΜ-ΝΔΚ

«Λήψη απόφασης επί των αναφερομένων στο διατακτικό της αριθμ. 4398/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.»

Θέμα: «Λήψη απόφασης επί των αναφερομένων στο διατακτικό της αριθμ. 4398/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.»
Ημ/νια: 19/07/2019 06:40:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔΚΓ4690ΒΜ-Γ96

«Λήψη απόφασης για την παροχή υπηρεσιών ‘Σίτισης των Ασθενών και Εφημερευόντων Ιατρών’ από την εταιρεία «Ένωση Αναδόχων εταιριών ΑΝΟΔΙΚΗ SERVICES Ε.Π.Ε. (ΑΦΜ: 099955849) - SIMPLY…FOOD Ε.Π.Ε. (ΑΦΜ: 998249662)» για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα,...

Θέμα: «Λήψη απόφασης για την παροχή υπηρεσιών ‘Σίτισης των Ασθενών και Εφημερευόντων Ιατρών’ από την εταιρεία «Ένωση Αναδόχων εταιριών ΑΝΟΔΙΚΗ SERVICES Ε.Π.Ε. (ΑΦΜ: 099955849) - SIMPLY…FOOD Ε.Π.Ε. (ΑΦΜ: 998249662)» για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα, αρχομένης από 23-07-2019 έως τις 22-08-2019, συνολικής δαπάνης 38.709,67€ χωρίς ΦΠΑ (48.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). »
Ημ/νια: 18/07/2019 15:49:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΛ3Χ4690ΒΜ-867

«Λήψη Απόφασης επί του Πρακτικού Τεχνικό-οικονομικής Αξιολόγησης της Διαγωνιστικής Διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας isupplies ,για την προμήθεια «ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ & ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» (CPV33141110-4 & 33141700-7), ενδεικτικού προϋπολογισμού 19...

Θέμα: «Λήψη Απόφασης επί του Πρακτικού Τεχνικό-οικονομικής Αξιολόγησης της Διαγωνιστικής Διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας isupplies ,για την προμήθεια «ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ & ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» (CPV33141110-4 & 33141700-7), ενδεικτικού προϋπολογισμού 19.912,36€ πλέον ΦΠΑ( 23.176,89€ με ΦΠΑ) για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Λαμίας για τρεις (3) μήνες , και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. »
Ημ/νια: 18/07/2019 15:47:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΚΜΧ4690ΒΜ-8ΕΑ

«Έγκριση Σκοπιμότητας και αναγκαιότητας διενέργειας Διαγωνιστικής Διαδικασίας μέσω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της υπηρεσίας μας (Ηλεκτρονική πλατφόρμα isupplies), για την προμήθεια «Νευροχειρουργικά Υλικά» (CPV: 33140000-3), για επείγουσα...

Θέμα: «Έγκριση Σκοπιμότητας και αναγκαιότητας διενέργειας Διαγωνιστικής Διαδικασίας μέσω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της υπηρεσίας μας (Ηλεκτρονική πλατφόρμα isupplies), για την προμήθεια «Νευροχειρουργικά Υλικά» (CPV: 33140000-3), για επείγουσα χειρουργική επέμβαση ασθενή στις 23/07/2019, συνολικού κόστους 8.223,90€ συμπ. ΦΠΑ, στους ΚΑΕ 1311,1313 & 1841.»
Ημ/νια: 18/07/2019 15:45:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΧΙ4690ΒΜ-0ΘΒ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΕΡΓΑ 2, 6 ΚΑΙ 7 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ...

Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΕΡΓΑ 2, 6 ΚΑΙ 7 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ", ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5031207
Ημ/νια: 18/07/2019 15:29:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙΟΕ4690ΒΜ-ΘΥ2

ΣΥΡΙΓΓΕΣ

Θέμα: ΣΥΡΙΓΓΕΣ
Ημ/νια: 18/07/2019 14:53:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΟΒ4690ΒΜ-ΘΜ8

ΣΥΡΙΓΓΕΣ

Θέμα: ΣΥΡΙΓΓΕΣ
Ημ/νια: 18/07/2019 14:53:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΖΠΠ4690ΒΜ-9ΞΡ

ΣΥΡΙΓΓΕΣ

Θέμα: ΣΥΡΙΓΓΕΣ
Ημ/νια: 18/07/2019 14:52:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΕΤΗ4690ΒΜ-ΨΣ7

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Ημ/νια: 18/07/2019 11:34:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 688Ψ4690ΒΜ-ΛΤ9

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΕΡΓΑ 2, 6 & 7 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5031207

Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΕΡΓΑ 2, 6 & 7 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5031207
Ημ/νια: 18/07/2019 11:09:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Γ7Ρ4690ΒΜ-ΨΗΔ

«Λήψη απόφασης για αύξηση του ημερήσιου ορίου πληρωμών μέσω e-backing από 200.000€ σε 1.000.000€»

Θέμα: «Λήψη απόφασης για αύξηση του ημερήσιου ορίου πληρωμών μέσω e-backing από 200.000€ σε 1.000.000€»
Ημ/νια: 18/07/2019 09:23:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω7Ψ94690ΒΜ-Ν3Μ

Σελίδες