Διαύγεια

«Έγκριση σκοπιμότητας και αναγκαιότητας προμήθειας «ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, με απ’ ευθείας ανάθεση από την εταιρεία AKAHAI - Γ.ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. συνολικής δαπάνης 11.551,84 € με...

Θέμα: «Έγκριση σκοπιμότητας και αναγκαιότητας προμήθειας «ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, με απ’ ευθείας ανάθεση από την εταιρεία AKAHAI - Γ.ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. συνολικής δαπάνης 11.551,84 € με ΦΠΑ 24%.»
Ημ/νια: 22/06/2018 16:22:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΜΚΝ4690ΒΜ-ΜΚΟ

«Έγκριση συνέχισης εκτέλεσης παραγγελιών για την προμήθεια «ΟΛΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΧΙΟΥ ΚΑΙ ΓΟΝΑΤΟΣ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 22.196,26€ με ΦΠΑ CPV:33141700-7), ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ για την κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Λαμίας, σύμφωνα με τους οικονομικούς όρους...

Θέμα: «Έγκριση συνέχισης εκτέλεσης παραγγελιών για την προμήθεια «ΟΛΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΧΙΟΥ ΚΑΙ ΓΟΝΑΤΟΣ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 22.196,26€ με ΦΠΑ CPV:33141700-7), ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ για την κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Λαμίας, σύμφωνα με τους οικονομικούς όρους της ΑΡ.168Μ/22.04.2015 οικείας σύμβασης.»
Ημ/νια: 22/06/2018 16:21:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΙΒ4690ΒΜ-Ο3Ω

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΚΟΤΥΛΗΣ (Δακτυλιοι Burch-Schneider)για χειρ.επεμβαση σε ασθενη

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΚΟΤΥΛΗΣ (Δακτυλιοι Burch-Schneider)για χειρ.επεμβαση σε ασθενη
Ημ/νια: 22/06/2018 12:55:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΦΧΣ4690ΒΜ-ΣΛΖ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ -ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ -ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ
Ημ/νια: 22/06/2018 12:41:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΗΩ4690ΒΜ-6Γ0

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 22/06/2018 11:59:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΞΞ4690ΒΜ-ΟΛΠ

«Λήψη Απόφασης επί του Πρακτικού οικονομικής / τεχνικής αξιολόγησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού από το εγκεκριμένο ΠΠΥΥ 2015, με αντικείμενο την Υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ...

Θέμα: «Λήψη Απόφασης επί του Πρακτικού οικονομικής / τεχνικής αξιολόγησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού από το εγκεκριμένο ΠΠΥΥ 2015, με αντικείμενο την Υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ & ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) (15-07-07-0008)», προϋπολογισμού δαπάνης με ΦΠΑ (3.000/έτος) 6.000,00€ για δύο έτη και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.»
Ημ/νια: 22/06/2018 09:31:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Φ3Υ4690ΒΜ-14Λ

«Λήψη απόφασης για την προμήθεια «EΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΚΟΡΔΟΝΙ ΑΡΓΥΡΟΥ 3X44cm, ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟ» & ΠΑΣΤΑ ΑΛΓΙΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ» (CPV: 33140000-3),κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας με συλλογή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας iSupplies,...

Θέμα: «Λήψη απόφασης για την προμήθεια «EΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΚΟΡΔΟΝΙ ΑΡΓΥΡΟΥ 3X44cm, ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟ» & ΠΑΣΤΑ ΑΛΓΙΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ» (CPV: 33140000-3),κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας με συλλογή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας iSupplies, προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.292,72 € με ΦΠΑ 13% στον ΚΑΕ 1311.01.»
Ημ/νια: 22/06/2018 09:26:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΛ24690ΒΜ-Χ0Ε

«Υιοθέτηση εγγράφου σχετικά με «ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ»»

Θέμα: «Υιοθέτηση εγγράφου σχετικά με «ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ»»
Ημ/νια: 22/06/2018 09:19:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ε8Π4690ΒΜ-6ΔΤ

«Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού χρηματικής διαχείρισης οικονομικής χρήσης 2017 του Νοσοκομείου μας»

Θέμα: «Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού χρηματικής διαχείρισης οικονομικής χρήσης 2017 του Νοσοκομείου μας»
Ημ/νια: 22/06/2018 09:13:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΦΙ4690ΒΜ-8ΤΒ

«Έγκριση προμήθειας αντιδραστηρίων ανοσολογικών αναλυτών liaison και architect για τρεις (3) μήνες και δυο μήνες αντίστοιχα, συνολικής δαπάνης 22.444,00€ συμπ. ΦΠΑ με απευθείας ανάθεση με τιμές διαγωνισμού.»

Θέμα: «Έγκριση προμήθειας αντιδραστηρίων ανοσολογικών αναλυτών liaison και architect για τρεις (3) μήνες και δυο μήνες αντίστοιχα, συνολικής δαπάνης 22.444,00€ συμπ. ΦΠΑ με απευθείας ανάθεση με τιμές διαγωνισμού.»
Ημ/νια: 22/06/2018 09:07:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω7ΜΗ4690ΒΜ-0ΣΖ

«Λήψη απόφασης για την προμήθεια ‘Ταινιών ελέγχου σακχάρου’ (CPV: 33140000-3) με απευθείας ανάθεση στην εταιρεία «INTERLAB-OIKONOMOY K. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕ’», προϋπολογισμού δαπάνης 2,880,00€ χωρίς Φ.ΠΑ. (3.254,40€ με Φ.ΠΑ.) με τιμές...

Θέμα: «Λήψη απόφασης για την προμήθεια ‘Ταινιών ελέγχου σακχάρου’ (CPV: 33140000-3) με απευθείας ανάθεση στην εταιρεία «INTERLAB-OIKONOMOY K. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕ’», προϋπολογισμού δαπάνης 2,880,00€ χωρίς Φ.ΠΑ. (3.254,40€ με Φ.ΠΑ.) με τιμές από την τελευταία με αρ. 1522/21-07-2017 υπογεγραμμένη σύμβαση, για κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Λαμίας για τρείς (3) μήνες.»
Ημ/νια: 22/06/2018 09:00:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣΔΠ4690ΒΜ-ΦΥ6

«Λήψη απόφασης για την προμήθεια ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΟΥ» (CPV: 33194100-7) με απευθείας ανάθεση στην εταιρεία «BBD ΝΙΚ. ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» προϋπολογισμού δαπάνης 3,764,64€ χωρίς Φ.Π.Α. (4.668,1536€ με Φ.ΠΑ.) με τιμές από την τελευταία με αρ. 02.1623.01/20-09...

Θέμα: «Λήψη απόφασης για την προμήθεια ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΟΥ» (CPV: 33194100-7) με απευθείας ανάθεση στην εταιρεία «BBD ΝΙΚ. ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» προϋπολογισμού δαπάνης 3,764,64€ χωρίς Φ.Π.Α. (4.668,1536€ με Φ.ΠΑ.) με τιμές από την τελευταία με αρ. 02.1623.01/20-09-2017 υπογεγραμμένη σύμβαση, για κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Λαμίας για τρείς (3) μήνες.»
Ημ/νια: 22/06/2018 08:50:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΘΕ4690ΒΜ-ΥΤΟ

«Υιοθέτηση και Έγκριση Αποφάσεων Διοικητή»

Θέμα: «Υιοθέτηση και Έγκριση Αποφάσεων Διοικητή»
Ημ/νια: 22/06/2018 08:47:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 61Ε64690ΒΜ-ΟΗ8

«Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της Επιτροπής που διενήργησε την Δημόσια Φανερή Πλειοδοτική Δημοπρασία για την τετραετή ενοικίαση αγρών περιοχής Ν. Άμπλιανης Δημοτικής Ενότητας Λαμιέων, Δήμου Λαμιέων Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, συνολικής έκτασης...

Θέμα: «Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της Επιτροπής που διενήργησε την Δημόσια Φανερή Πλειοδοτική Δημοπρασία για την τετραετή ενοικίαση αγρών περιοχής Ν. Άμπλιανης Δημοτικής Ενότητας Λαμιέων, Δήμου Λαμιέων Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, συνολικής έκτασης 6.061,00m2, ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Κ. Ελασσώνα-Κ. Κοτρωνιά» υπέρ Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας»
Ημ/νια: 22/06/2018 08:43:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΤΦ34690ΒΜ-ΟΩΨ

«Έγκριση ακύρωσης των χρηματικών ενταλμάτων οικονομικού έτους 2017 ως εμφαίνονται στο κατωτέρω (6) σχετικό της παρούσης και την επανέκδοσή τους στο τρέχον οικονομικό έτος»

Θέμα: «Έγκριση ακύρωσης των χρηματικών ενταλμάτων οικονομικού έτους 2017 ως εμφαίνονται στο κατωτέρω (6) σχετικό της παρούσης και την επανέκδοσή τους στο τρέχον οικονομικό έτος»
Ημ/νια: 22/06/2018 08:39:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΩΔ4690ΒΜ-3ΡΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΙΣΘ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΙΣΘ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 21/06/2018 14:48:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΜΧΣ4690ΒΜ-ΓΜΔ

Προμήθεια υλικών για την επισκευή του δικτύου άρδευσης

Θέμα: Προμήθεια υλικών για την επισκευή του δικτύου άρδευσης
Ημ/νια: 21/06/2018 12:32:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΥΝ4690ΒΜ-Η04

Προμήθεια υλικών για τον ευπρεπισμό των χώρων του ΚΕΦΙΑΠ

Θέμα: Προμήθεια υλικών για τον ευπρεπισμό των χώρων του ΚΕΦΙΑΠ
Ημ/νια: 21/06/2018 11:27:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω4ΚΒ4690ΒΜ-Γ3Ν

Προμήθεια υλικών για την σύνδεση της Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας Νο 44 με τον χώρο των πλυντηρίων

Θέμα: Προμήθεια υλικών για την σύνδεση της Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας Νο 44 με τον χώρο των πλυντηρίων
Ημ/νια: 21/06/2018 11:17:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣΠ74690ΒΜ-024

Αντικατάσταση διπλής εξωτερικής αυτόματης Υαλοθύρας της εισόδου των T.E.I του Γ.Ν Λαµίας

Θέμα: Αντικατάσταση διπλής εξωτερικής αυτόματης Υαλοθύρας της εισόδου των T.E.I του Γ.Ν Λαµίας
Ημ/νια: 21/06/2018 11:08:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΕΩ4690ΒΜ-Θ6Μ

Σελίδες