Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( CLAW BACK Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017)

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( CLAW BACK Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017)
Ημ/νια: 12/12/2018 19:21:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΥΛΖ4690ΒΜ-ΣΞ1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ημ/νια: 12/12/2018 19:18:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ09Λ4690ΒΜ-2ΞΚ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (REBATE 2017)

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (REBATE 2017)
Ημ/νια: 12/12/2018 19:16:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΕΒΟ4690ΒΜ-Ο7Η

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (REBATE 2017)

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (REBATE 2017)
Ημ/νια: 12/12/2018 19:15:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΝΡΡ4690ΒΜ-Μ92

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (REBATE 2017)

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (REBATE 2017)
Ημ/νια: 12/12/2018 19:13:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΗΩΜ4690ΒΜ-ΛΡ8

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (REBATE 2017)

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (REBATE 2017)
Ημ/νια: 12/12/2018 19:12:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 97ΘΣ4690ΒΜ-ΘΜΨ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 12/12/2018 19:01:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΤΖ4690ΒΜ-ΥΥ0

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 12/12/2018 18:58:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Ω5Β4690ΒΜ-1Α8

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 12/12/2018 18:57:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 92ΗΙ4690ΒΜ-8Ρ5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 12/12/2018 18:55:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΩΦ4690ΒΜ-ΡΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 12/12/2018 18:53:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 97Β94690ΒΜ-Γ16

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 12/12/2018 18:52:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Π134690ΒΜ-5ΨΨ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 12/12/2018 18:50:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω4ΔΙ4690ΒΜ-Ο67

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 12/12/2018 18:48:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘ974690ΒΜ-Η3Α

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΝΟΣ/ΜΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΝΟΣ/ΜΩΝ
Ημ/νια: 12/12/2018 18:42:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω99Λ4690ΒΜ-54Τ

«Έγκριση 4ης τροποποίησης οικ. προϋπολογισμού έτους 2018 του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας και του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης»

Θέμα: «Έγκριση 4ης τροποποίησης οικ. προϋπολογισμού έτους 2018 του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας και του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης»
Ημ/νια: 12/12/2018 15:58:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΤΕ4690ΒΜ-84Μ

«Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού Οικονομικής Αξιολόγησης Β/13626/13-06-2018 Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ενός Συστήματος Αξονικής Τομογραφίας 64 τομών για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης...

Θέμα: «Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού Οικονομικής Αξιολόγησης Β/13626/13-06-2018 Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ενός Συστήματος Αξονικής Τομογραφίας 64 τομών για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης Πεντακοσίων Χιλιάδων ευρώ (500.000,00 €)συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής».»
Ημ/νια: 12/12/2018 15:34:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΩΗ4690ΒΜ-ΖΝΔ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 4000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ.

Θέμα: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 4000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ.
Ημ/νια: 12/12/2018 14:53:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω75Ρ4690ΒΜ-6ΒΝ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟ

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟ
Ημ/νια: 12/12/2018 14:37:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΘΑ4690ΒΜ-866

Κατάταξη υπαλλήλου Λαζάρου Ευγενίας σε μισθολογικό κλιμάκιο λόγω αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας

Θέμα: Κατάταξη υπαλλήλου Λαζάρου Ευγενίας σε μισθολογικό κλιμάκιο λόγω αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας
Ημ/νια: 12/12/2018 13:17:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω0Ν44690ΒΜ-5ΝΙ

Σελίδες