ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/02/2019 15:01:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙΜΙ4690ΒΜ-ΤΞΕ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕς ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Θέμα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕς ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Ημ/νια: 15/02/2019 13:47:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 964Σ4690ΒΜ-5Υ0

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΛ. ΜΠΑΚ. Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2017

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΛ. ΜΠΑΚ. Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2017
Ημ/νια: 15/02/2019 13:38:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΨΒ04690ΒΜ-Β7Β

Απόφαση πρόσληψης και τοποθέτησης του Δολμέ Γεωργίου, ωφελούμενου του ειδικού προγράμματος απασχόλησης ανέργων στο δημόσιο τομέα της υγείας.

Θέμα: Απόφαση πρόσληψης και τοποθέτησης του Δολμέ Γεωργίου, ωφελούμενου του ειδικού προγράμματος απασχόλησης ανέργων στο δημόσιο τομέα της υγείας.
Ημ/νια: 15/02/2019 11:50:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 75ΖΩ4690ΒΜ-ΑΤ2

ΝΧ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΗ

Θέμα: ΝΧ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΗ
Ημ/νια: 15/02/2019 08:25:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 69ΟΣ4690ΒΜ-ΞΟΖ

«Λήψη απόφασης για την προμήθεια «Λοιπό Υγειονομικό Υλικό» για το Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ συνολικού ποσού 64.070,76€ συμπ. ΦΠΑ, για διάστημα τριών (3) μηνών με τιμές από προηγούμενη Διαγωνιστική Διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και το...

Θέμα: «Λήψη απόφασης για την προμήθεια «Λοιπό Υγειονομικό Υλικό» για το Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ συνολικού ποσού 64.070,76€ συμπ. ΦΠΑ, για διάστημα τριών (3) μηνών με τιμές από προηγούμενη Διαγωνιστική Διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 24 του Ν. 3846/2010 και έως την ολοκλήρωση του αντίστοιχου Διαγωνισμού από το ΠΠΥΥ του 2015.»
Ημ/νια: 14/02/2019 19:05:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω99Λ4690ΒΜ-ΤΚ6

«Λήψη απόφασης για την προμήθεια «Υλικού Χειρουργείου» για το Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ συνολικού ποσού 65.260,25€συμπ. ΦΠΑ, για διάστημα τριών (3) μηνών με τιμές από προηγούμενη Διαγωνιστική Διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο...

Θέμα: «Λήψη απόφασης για την προμήθεια «Υλικού Χειρουργείου» για το Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ συνολικού ποσού 65.260,25€συμπ. ΦΠΑ, για διάστημα τριών (3) μηνών με τιμές από προηγούμενη Διαγωνιστική Διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 24 του Ν. 3846/2010 και έως την ολοκλήρωση του αντίστοιχου Διαγωνισμού από το ΠΠΥΥ του 2015.»
Ημ/νια: 14/02/2019 18:58:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 985Ω4690ΒΜ-ΖΗΞ

«Λήψη απόφασης για την προμήθεια ‘Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων’ (CPV: 33696300-8), για τα τρία(3) μηχανήματα αερίων αίματος CCX, ιδιοκτησίας του ΓΝ Λαμίας με απευθείας ανάθεση από τις εταιρείες ‘MEDICON HELLAS AE’ & ‘THERMOGRAFICA HELLAS ΕΠΕ’ σύμφωνα...

Θέμα: «Λήψη απόφασης για την προμήθεια ‘Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων’ (CPV: 33696300-8), για τα τρία(3) μηχανήματα αερίων αίματος CCX, ιδιοκτησίας του ΓΝ Λαμίας με απευθείας ανάθεση από τις εταιρείες ‘MEDICON HELLAS AE’ & ‘THERMOGRAFICA HELLAS ΕΠΕ’ σύμφωνα με το αρ. 32, παρ. 2 του Ν. 4412/2016, το Παρατηρητήριο Τιμών και με τιμές από την τελευταία με αρ. 2467.1/25-10-2018 υπογεγραμμένη σύμβαση & την από 25-10-2018 γνωστοποίηση κατακύρωσης, συνολικού κόστους 11.725,00€ χωρίς Φ.ΠΑ. (14.539,00€ με Φ.ΠΑ.) & 25,00€ χωρίς Φ.ΠΑ. (31,00€ με Φ.ΠΑ.) αντίστοιχα, για κάλυψη αναγκών του ΓΝΛαμίας για ένα (1) μήνα.»
Ημ/νια: 14/02/2019 17:02:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟ944690ΒΜ-ΖΣ0

«Λήψη απόφασης για την προμήθεια «ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» για το Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ συνολικού ποσού 34.738,7456 € συμπ. ΦΠΑ, για διάστημα τριών(3) μηνών με τιμές από προηγούμενη Διαγωνιστική Διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και το...

Θέμα: «Λήψη απόφασης για την προμήθεια «ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» για το Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ συνολικού ποσού 34.738,7456 € συμπ. ΦΠΑ, για διάστημα τριών(3) μηνών με τιμές από προηγούμενη Διαγωνιστική Διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 24 του Ν. 3846/2010 και έως την ολοκλήρωση του αντίστοιχου Διαγωνισμού από το ΠΠΥΥ του 2018.»
Ημ/νια: 14/02/2019 16:59:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΨ14690ΒΜ-ΒΨ9

«Λήψη Απόφασης για την:...

Θέμα: «Λήψη Απόφασης για την: α) Προμήθεια μιας αντλίας ομβρίων» για το αντλιοστάσιο Ύδρευσης-Πυρόσβεσης του Γ.Ν Λαμίας με απευθείας ανάθεση από την εταιρεία «Αφοι Γώγουλου Ο.Ε» (ΑΦΜ 997946003), συνολικού κόστους εκατόν δέκα ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (110,27€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. β) Προμήθεια υλικών για την «Eπισκευή βάσης ανεμιστήρα προσαγωγής της Κ.Κ.Μ Νο 2» του Γ.Ν.Λαμίας µε CPV: 50710000-5, με απευθείας ανάθεση, από την εταιρεία «Δασκαλόπουλος Ευάγγελος» (ΑΦΜ 054057532), συνολικού κόστους εκατόν είκοσι τεσσάρων ευρώ (124,00€ )συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. γ) Προμήθεια υλικών «Επέκτασης δικτύου νερού και αποχέτευσης για την εγκατάσταση πλυντηρίου σκοραμίδων στο τμήμα βραχείας νοσηλείας του Γ.Ν.Λαμίας», για την κάλυψη αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν Λαμίας, συνολικού κόστους τριάντα τέσσερα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (34,55€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,λόγω του επείγοντος μέσω (Χ.Ε.Π.). δ) Προμήθεια υλικών για την «Επέκταση φωτισμού στο νέο χώρο του αρχείου στο ισόγειο του Γ.Ν.Λαμίας» με απευθείας ανάθεση, από την εταιρεία «Αφοι Γώγουλου Ο.Ε» (ΑΦΜ 997946003) για την κάλυψη αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν Λαμίας, συνολικού κόστους έξι ευρώ και τεσσάρων λεπτών (6,04€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,λόγω του επείγοντος μέσω (Χ.Ε.Π.). ε) Προμήθεια υλικών για την «Επισκευή διαρροής στο Δίκτυο αποχέτευσης των μαγειρείων» του Γ.Ν.Λαμίας με απευθείας ανάθεση, από την εταιρεία «Θερμοδυναμική Λαμίας» για την κάλυψη αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν Λαμίας, συνολικού κόστους πέντε ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (5,83€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,λόγω του επείγοντος μέσω (Χ.Ε.Π.)»
Ημ/νια: 14/02/2019 16:55:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 66ΗΝ4690ΒΜ-ΔΞΤ

«Λήψη απόφασης για την προμήθεια «Απορρυπαντικών Πλυντηρίων Ιματισμού» CPV:2445500-8 για το Γ.Ν. Λαμίας συνολικού ποσού 5.828,49€ χωρίς ΦΠΑ και 7.227,33€ με ΦΠΑ 24%, για διάστημα τριών (3) μηνών με τιμές από προηγούμενη Διαγωνιστική Διαδικασία, σύμφωνα...

Θέμα: «Λήψη απόφασης για την προμήθεια «Απορρυπαντικών Πλυντηρίων Ιματισμού» CPV:2445500-8 για το Γ.Ν. Λαμίας συνολικού ποσού 5.828,49€ χωρίς ΦΠΑ και 7.227,33€ με ΦΠΑ 24%, για διάστημα τριών (3) μηνών με τιμές από προηγούμενη Διαγωνιστική Διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 24 του Ν. 3846/2010 και έως την ολοκλήρωση του αντίστοιχου Διαγωνισμού από το ΠΠΥΥ του 2018.»
Ημ/νια: 14/02/2019 16:54:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω5Π74690ΒΜ-6ΗΥ

«Λήψη απόφασης για την προμήθεια «ΣΥΡΙΓΓΕΣ- ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ» για το Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ συνολικού ποσού 25.385,61 € συμπ. ΦΠΑ, για διάστημα τριών (3) μηνών με τιμές από προηγούμενη Διαγωνιστική Διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και...

Θέμα: «Λήψη απόφασης για την προμήθεια «ΣΥΡΙΓΓΕΣ- ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ» για το Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ συνολικού ποσού 25.385,61 € συμπ. ΦΠΑ, για διάστημα τριών (3) μηνών με τιμές από προηγούμενη Διαγωνιστική Διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 24 του Ν. 3846/2010 και έως την ολοκλήρωση του αντίστοιχου Διαγωνισμού από το ΠΠΥΥ του 2018.»
Ημ/νια: 14/02/2019 16:52:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Σ3Π4690ΒΜ-ΥΣΞ

«Λήψη απόφασης για την προμήθεια «Αντιδραστηρίου Αιματολογικών Εξετάσεων»με συνοδό εξοπλισμό λόγω συμβατότητας στην εταιρεία «BIOMERIEUX»(ΑΦΜ:094499248), προϋπολογισμού δαπάνης 1.800.00€ χωρίς ΦΠΑ (2.034,00€ με ΦΠΑ 13%),για κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν....

Θέμα: «Λήψη απόφασης για την προμήθεια «Αντιδραστηρίου Αιματολογικών Εξετάσεων»με συνοδό εξοπλισμό λόγω συμβατότητας στην εταιρεία «BIOMERIEUX»(ΑΦΜ:094499248), προϋπολογισμού δαπάνης 1.800.00€ χωρίς ΦΠΑ (2.034,00€ με ΦΠΑ 13%),για κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Λαμίας τριών (3) μηνών.»
Ημ/νια: 14/02/2019 16:50:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 61ΙΟ4690ΒΜ-ΘΟΝ

«Λήψη απόφασης για την προμήθεια «ΡΑΜΜΑΤΩΝ» CPV:33141126-9 - 33141700-7 για το Γ.Ν. Λαμίας συνολικού ποσού 6.852,877€ χωρίς ΦΠΑ και 7.743,752€ με ΦΠΑ, για διάστημα τριών (3) μηνών με τιμές από προηγούμενη Διαγωνιστική Διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο...

Θέμα: «Λήψη απόφασης για την προμήθεια «ΡΑΜΜΑΤΩΝ» CPV:33141126-9 - 33141700-7 για το Γ.Ν. Λαμίας συνολικού ποσού 6.852,877€ χωρίς ΦΠΑ και 7.743,752€ με ΦΠΑ, για διάστημα τριών (3) μηνών με τιμές από προηγούμενη Διαγωνιστική Διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 24 του Ν. 3846/2010 και έως την ολοκλήρωση του αντίστοιχου Διαγωνισμού από το ΠΠΥΥ του 2011.»
Ημ/νια: 14/02/2019 16:47:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Ξ474690ΒΜ-Ι9Η

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/02/2019 14:42:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΤΜ4690ΒΜ-ΣΝΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/02/2019 14:36:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω7ΘΛ4690ΒΜ-86Λ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/02/2019 14:32:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΨ0Τ4690ΒΜ-6Ι6

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/02/2019 14:32:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΠ94690ΒΜ-ΡΓΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/02/2019 14:32:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΒΗ4690ΒΜ-9ΔΟ

Πρόσληψη και τοποθέτηση ωφελούμενων του ειδικού προγράμματος απασχόλησης ανέργων στο δημόσιο τομέα της υγείας.

Θέμα: Πρόσληψη και τοποθέτηση ωφελούμενων του ειδικού προγράμματος απασχόλησης ανέργων στο δημόσιο τομέα της υγείας.
Ημ/νια: 13/02/2019 14:34:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΗΒ4690ΒΜ-ΣΝΛ

Σελίδες