Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΒΕΡΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΥΠΟ-ΥΠΕΡ ΘΕΡΜΙΑΣ Μ.Χ. ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΣΩΜΑ-GAYMAR ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΒΕΡΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΥΠΟ-ΥΠΕΡ ΘΕΡΜΙΑΣ Μ.Χ. ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΣΩΜΑ-GAYMAR ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 20/04/2018 13:03:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 609Ν4690ΒΜ-ΝΕΦ

«Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού τεχνοοικονομικής αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ‘ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ’ (CPV: 79713000-5), με αριθμό απασχολούμενων ατόμων εννέα ...

Θέμα: «Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού τεχνοοικονομικής αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ‘ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ’ (CPV: 79713000-5), με αριθμό απασχολούμενων ατόμων εννέα (9), για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00€ χωρίς το ΦΠΑ (74.400,00€ με Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής.»
Ημ/νια: 20/04/2018 11:59:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΔΓΖ4690ΒΜ-ΛΒΡ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 20/04/2018 10:36:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΙΕ4690ΒΜ-2ΑΛ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 20/04/2018 10:32:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΚΥ4690ΒΜ-3ΝΩ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ημ/νια: 20/04/2018 10:29:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΣΓ4690ΒΜ-ΧΟΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 20/04/2018 10:26:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Φ964690ΒΜ-Λ6Τ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 20/04/2018 10:13:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 69ΜΝ4690ΒΜ-Ν4Ι

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 20/04/2018 10:06:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΑΓΗ4690ΒΜ-ΙΝΖ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 20/04/2018 09:59:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 609Ρ4690ΒΜ-Ψ3Ν

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΤΕΠ.

Θέμα: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΤΕΠ.
Ημ/νια: 20/04/2018 08:14:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΠΚΧ4690ΒΜ-8ΨΝ

«Έγκριση τρίμηνης επέκτασης χρονικά και ποσοτικά της αρ. 1935/01-01-2018 σύμβασης «Κάλυψης Υπευθυνότητας Ακτινοπροστασίας από υπεύθυνο ακτινοφυσικό, απαραίτητο για τον έλεγχο και την σωστή λειτουργία των ακτινολογικών εργαστηρίων του ΓΝ Λαμίας», με...

Θέμα: «Έγκριση τρίμηνης επέκτασης χρονικά και ποσοτικά της αρ. 1935/01-01-2018 σύμβασης «Κάλυψης Υπευθυνότητας Ακτινοπροστασίας από υπεύθυνο ακτινοφυσικό, απαραίτητο για τον έλεγχο και την σωστή λειτουργία των ακτινολογικών εργαστηρίων του ΓΝ Λαμίας», με απευθείας ανάθεση από 01-04-2018 έως τις 30-06-2018, στην εταιρεία ‘ΑΝΤΥΞ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-Γ.Π.ΠΑΡΗΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ’(ΑΦΜ:099870786),συνολικής δαπάνης 2.625,00€.»
Ημ/νια: 19/04/2018 17:46:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΗΝΞ4690ΒΜ-ΥΚΘ

«Δωρεά μηχανήματος για το Νοσοκομείο Λαμίας μέσω της εκδήλωσης «Raches4Life – Ράχες για τη ζωή»

Θέμα: «Δωρεά μηχανήματος για το Νοσοκομείο Λαμίας μέσω της εκδήλωσης «Raches4Life – Ράχες για τη ζωή»
Ημ/νια: 19/04/2018 17:33:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω3ΗΛ4690ΒΜ-ΑΓ5

«Λήψη Απόφασης επί του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης του Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας « ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ» στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2015,...

Θέμα: «Λήψη Απόφασης επί του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης του Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας « ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ» στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2015, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 30.000,00€ με ΦΠΑ με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για ένα έτος.»
Ημ/νια: 19/04/2018 16:16:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΒΥ4690ΒΜ-620

«Έγκριση συνέχισης εκτέλεσης παραγγελιών για την προμήθεια «ΟΛΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΧΙΟΥ ΚΑΙ ΓΟΝΑΤΟΣ» συνολικής δαπάνης 11.220,34€ με ΦΠΑ CPV:33141700-7), για τρεις (3) μήνες για την κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Λαμίας»

Θέμα: «Έγκριση συνέχισης εκτέλεσης παραγγελιών για την προμήθεια «ΟΛΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΧΙΟΥ ΚΑΙ ΓΟΝΑΤΟΣ» συνολικής δαπάνης 11.220,34€ με ΦΠΑ CPV:33141700-7), για τρεις (3) μήνες για την κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Λαμίας»
Ημ/νια: 19/04/2018 16:14:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΓΖ34690ΒΜ-3ΙΕ

«Λήψη απόφασης επί του πρακτικού τεχνοοικονομικής αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΔΥΟ (2) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΕ CD/DVD(CD-ROBOT)», προϋπολογισμού δαπάνης 22.000,00 με ΦΠΑ (CPV: 33111000-1) για τις ανάγκες ...

Θέμα: «Λήψη απόφασης επί του πρακτικού τεχνοοικονομικής αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΔΥΟ (2) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΕ CD/DVD(CD-ROBOT)», προϋπολογισμού δαπάνης 22.000,00 με ΦΠΑ (CPV: 33111000-1) για τις ανάγκες του Ακτινολογικού Τμήματος του Γ.Ν. Λαμίας, με κριτήριο κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά Αποκλειστικά Βάσει της Τιμής.»
Ημ/νια: 19/04/2018 16:10:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙΝΝ4690ΒΜ-ΡΙ6

«Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της αρ. 26/12-17 Θέμα: ΕΗΔ 3ο Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΝ Λαμίας όσον αφορά τις ζητούμενες ποσότητες και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προς Διενέργεια Διαγωνιστικής Διαδικασίας, μέσω του εγκεκριμένου...

Θέμα: «Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της αρ. 26/12-17 Θέμα: ΕΗΔ 3ο Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΝ Λαμίας όσον αφορά τις ζητούμενες ποσότητες και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προς Διενέργεια Διαγωνιστικής Διαδικασίας, μέσω του εγκεκριμένου ΠΠΥΥ2015, για την Προμήθειας «Υγρού Οξυγόνου»
Ημ/νια: 19/04/2018 16:07:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ξ444690ΒΜ-Ε2Α

«Επαναπροκήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την προμήθεια «ΕΝΟΣ (1)ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΦΕΑ ΧΡΩΣΗΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 25.000,00 με ΦΠΑ, (CPV: 3300000-1)...

Θέμα: «Επαναπροκήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την προμήθεια «ΕΝΟΣ (1)ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΦΕΑ ΧΡΩΣΗΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 25.000,00 με ΦΠΑ, (CPV: 3300000-1) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας.»
Ημ/νια: 19/04/2018 16:01:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΞΦ4690ΒΜ-ΜΜΕ

«Oρισμός επιτροπής εσωτερικού έλεγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4025/2011, για το έτος 2018.»

Θέμα: «Oρισμός επιτροπής εσωτερικού έλεγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4025/2011, για το έτος 2018.»
Ημ/νια: 19/04/2018 15:58:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 642Ω4690ΒΜ-ΗΚ1

«Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 158/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαμίας, που αφορά στην καταβολή επιδόματος εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα στους υπαλλήλους του Γ.Ν. Λαμίας, Γιακοβή Αιμιλίας κλπ (συν. 17).»

Θέμα: «Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 158/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαμίας, που αφορά στην καταβολή επιδόματος εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα στους υπαλλήλους του Γ.Ν. Λαμίας, Γιακοβή Αιμιλίας κλπ (συν. 17).»
Ημ/νια: 19/04/2018 15:56:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΓΟ4690ΒΜ-6ΓΘ

«Λήψη απόφασης , μετά την έκδοση της υπ΄αριθμ. 74/2017 αποφάση του Ειρηνοδικείου Λαμίας.»

Θέμα: «Λήψη απόφασης , μετά την έκδοση της υπ΄αριθμ. 74/2017 αποφάση του Ειρηνοδικείου Λαμίας.»
Ημ/νια: 19/04/2018 15:53:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΛΙ4690ΒΜ-2ΑΤ

Σελίδες