ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΚΕΤΚΕ)

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΚΕΤΚΕ)
Ημ/νια: 17/10/2019 15:21:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 64214690ΒΜ-Ψ2Φ

«Έγκριση επί του Πρακτικού Τελικών Τεχνικών Προδιαγραφών μετά από Δημόσια Διαβούλευση, για την προμήθεια «Ιατρικά Αέρια σε Φιάλες συμπεριλαμβανομένων των - Αναγόμωση – Βαφή φιαλών & Μίσθωση φιαλών»

Θέμα: «Έγκριση επί του Πρακτικού Τελικών Τεχνικών Προδιαγραφών μετά από Δημόσια Διαβούλευση, για την προμήθεια «Ιατρικά Αέρια σε Φιάλες συμπεριλαμβανομένων των - Αναγόμωση – Βαφή φιαλών & Μίσθωση φιαλών»
Ημ/νια: 17/10/2019 14:35:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗ8Μ4690ΒΜ-Ζ0Σ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ CLAW BACK B ΕΞΑΜΗΝΟ 2018

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ CLAW BACK B ΕΞΑΜΗΝΟ 2018
Ημ/νια: 17/10/2019 13:35:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 60ΦΑ4690ΒΜ-2ΦΜ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ CLAW BACK2018 B. EJAMHNO

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ CLAW BACK2018 B. EJAMHNO
Ημ/νια: 17/10/2019 13:07:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔΡΨ4690ΒΜ-ΨΨ5

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 17/10/2019 13:05:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 695Μ4690ΒΜ-Ρ9Β

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ.

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ.
Ημ/νια: 17/10/2019 12:41:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗΗΜ4690ΒΜ-ΧΛ1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ
Ημ/νια: 17/10/2019 12:37:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΙΞ4690ΒΜ-11Τ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.
Ημ/νια: 17/10/2019 11:46:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω8Θ04690ΒΜ-9ΛΩ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.
Ημ/νια: 17/10/2019 11:44:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥ684690ΒΜ-Μ6Α

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.
Ημ/νια: 17/10/2019 11:42:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΥΝ4690ΒΜ-2ΤΕ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.
Ημ/νια: 17/10/2019 11:38:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΥ64690ΒΜ-35Φ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Β.ΕΞΑΜ.2018

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Β.ΕΞΑΜ.2018
Ημ/νια: 17/10/2019 11:25:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΖ84690ΒΜ-Λ7Φ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ CLAW BACK Β.ΕΞΑΜ.2018

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ CLAW BACK Β.ΕΞΑΜ.2018
Ημ/νια: 17/10/2019 11:21:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΚΨ4690ΒΜ-ΟΘΞ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ CLAW BACK Β .ΕΞΑΜΗΝΟ 2018

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ CLAW BACK Β .ΕΞΑΜΗΝΟ 2018
Ημ/νια: 17/10/2019 11:15:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 63ΜΧ4690ΒΜ-ΜΓΩ

ΠΡΟΜ.ΦΑΡΜΑΚΩΝ CLAW BACK 2018 Β.ΕΞΑΜ.

Θέμα: ΠΡΟΜ.ΦΑΡΜΑΚΩΝ CLAW BACK 2018 Β.ΕΞΑΜ.
Ημ/νια: 17/10/2019 11:11:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣ2Ν4690ΒΜ-Α3Ι

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 17/10/2019 08:50:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΛΑ44690ΒΜ-ΙΤΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 17/10/2019 08:50:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω4ΣΖ4690ΒΜ-Ζ9Σ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 17/10/2019 08:50:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖ5Ψ4690ΒΜ-ΩΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 17/10/2019 08:46:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 65ΟΜ4690ΒΜ-ΔΒΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 17/10/2019 08:46:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω3144690ΒΜ-ΥΧΖ

Σελίδες