ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΒΑΜΒΑΚΙ-ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ"

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια, ΟΜΑΔΑ Α’ «ΓΑΖΑ» (CPV 33141114-2) ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ 29.953,064€, ΟΜΑΔΑ Β’ «ΒΑΜΒΑΚΙ- ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ» (CPV:03115110-4,33771000-5), ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ 6.083,028 € και ΟΜΑΔΑ Γ’ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ (ΚΑΘΑΡΟ – ΑΠΟΛΥΤΟ), (CPV: 24322500-2), ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ 3.001,980€, ΚΑΕ 1311, προς κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Λαμίας για χρονικό διάστημα ενός έτους με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη προσφορά Αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής.

 

 

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
04.09.2019
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
16.09.2019
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon 190903_diakiryxi_v_19204.pdf568.15 KB