ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός συγκροτήματος μαγνητικού συντονισμού (MRI) 1,5 TESLA

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού  για την  «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός συγκροτήματος μαγνητικού συντονισμού (MRI) 1,5 TESLA για το Γ.Ν. Λαμίας»

προϋπολογισθείσας δαπάνης Εννιακοσίων Χιλιάδων ευρώ (900.000,00), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από

οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
12.07.2018
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
27.08.2018