ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για Υπηρεσίες συμβούλων για την εναρμόνιση του Γ.Ν Λαμίας με το νέο κανονισμό προστασίας δεδομένων (GDPR-General Data Protection Regulation)

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού Διαγωνισμού για «Υπηρεσίες συμβούλων για την εναρμόνιση του Γ.Ν Λαμίας με το νέο κανονισμό προστασίας δεδομένων (GDPR-General Data Protection Regulation, EU 2016/679,σύμφωνα με την (Εφαρμογή του ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 679/2016(ΕΕ) (GDPR),βάση του αρθ.25 Προστασία των Δεδομένων»,(CPV:48311000-1) προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00€ πλέον ΦΠΑ24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

 

 

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
14.08.2019
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
09.09.2019
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon diakiryxi_kimdis.pdf385.12 KB