ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑ

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Προμήθεια και εγκατάσταση ψυκτικού θαλάμου κατάλληλου για το ΟΧΗΜΑ FIAT DOBLO CARGO 1.3MTJ 95HP SX L1H1 το οποίο θα μεταφέρει δείγματα για μικροβιολογικό έλεγχο με κατάλληλη διαμόρφωση για τις ανάγκες του Γ.Ν Λαμίας» (CPV:39711100-0 ) ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.032,25€ χωρίς Φ.Π.Α & 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
19.09.2019
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
27.09.2019