Διοίκηση

Διοικητής: Δρ. Ευάγγελος Χατζημαργαρίτης

Οργανόγραμμα Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας