Διοικητική Υπηρεσία

Δ/ντής Διοικητικής Υπηρεσίας: Παπανάγνου Ηλιάνα

Υποδ. Διοικητικής Υπηρεσίας: Παπακωνσταντίνου Αικατερίνη

Υποδ. Οικονομικής Υπηρεσίας: Ευθυμίου Παναγιώτης

Υποδ. Τεχνικής Υπηρεσίας: Τσελίκας Άριστογείτων

Οργανόγραμμα Διοικητικής Υπηρεσίας