Ιατρική Υπηρεσία

Δ/ντής Ιατρικής Υπηρεσίας:  Παπανάγνου Γεώργιος

Οργανόγραμμα Ιατρικής Υπηρεσίας