Ιατρική Υπηρεσία

Δ/ντής Ιατρικής Υπηρεσίας:  Σφύρας Δημήτριος

Οργανόγραμμα Ιατρικής Υπηρεσίας