ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/09/2023 13:43:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΗΞ4690ΒΜ-ΞΙΠ

Σχετικά με την έγκριση εφημεριών του Ιατρικού & του Λοιπού Επιστημονικού Προσωπικού του ΓΝ Λαμίας, για τον μήνα Σεπτέμβριο του 2023

Θέμα: Σχετικά με την έγκριση εφημεριών του Ιατρικού & του Λοιπού Επιστημονικού Προσωπικού του ΓΝ Λαμίας, για τον μήνα Σεπτέμβριο του 2023
Ημ/νια: 15/09/2023 12:50:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΕΛ4690ΒΜ-ΦΟΒ

Λήψη απόφασης για την Προμήθεια ειδών της ομάδας «ΛΟΙΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» (CPV:33140000-3 & CPV:30192700-8) σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, συνολικής δαπάνης 28.574,20€ πλέον ΦΠΑ & 34.451,09€ με ΦΠΑ, για την κάλυψη αναγκών του ΓΝ Λαμίας για...

Θέμα: Λήψη απόφασης για την Προμήθεια ειδών της ομάδας «ΛΟΙΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» (CPV:33140000-3 & CPV:30192700-8) σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, συνολικής δαπάνης 28.574,20€ πλέον ΦΠΑ & 34.451,09€ με ΦΠΑ, για την κάλυψη αναγκών του ΓΝ Λαμίας για διάστημα πέντε (5) μήνες.
Ημ/νια: 15/09/2023 12:14:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩ354690ΒΜ-Α5Τ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/09/2023 11:26:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΞΓ4690ΒΜ-Β0Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/09/2023 11:25:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣ8Ο4690ΒΜ-9ΓΒ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/09/2023 11:23:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΛΕ4690ΒΜ-Θ57

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/09/2023 11:21:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΥ44690ΒΜ-ΖΦΓ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/09/2023 11:19:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 68Ξ34690ΒΜ-ΝΣ5

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/09/2023 11:15:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΠ14690ΒΜ-ΑΗ0

Προμήθεια ειδών της Ομάδας του ΠΠΥΥ2023 «ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ»

Θέμα: Προμήθεια ειδών της Ομάδας του ΠΠΥΥ2023 «ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ»
Ημ/νια: 15/09/2023 08:33:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 64ΑΞ4690ΒΜ-Χ1Φ

ΧΕ-1686 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (02.5265)

Θέμα: ΧΕ-1686 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (02.5265)
Ημ/νια: 15/09/2023 08:28:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΞΝ4690ΒΜ-ΕΗΙ

ΧΕ-1685 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 1/1/23 ΕΩΣ 30/4/23

Θέμα: ΧΕ-1685 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 1/1/23 ΕΩΣ 30/4/23
Ημ/νια: 15/09/2023 08:25:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΔΨ4690ΒΜ-ΞΡ1

ΧΕ-1684 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΚΤΙΝ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΑΠΟ 1/2/23 ΕΩΣ 31/5/23

Θέμα: ΧΕ-1684 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΚΤΙΝ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΑΠΟ 1/2/23 ΕΩΣ 31/5/23
Ημ/νια: 15/09/2023 08:18:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚ864690ΒΜ-ΩΑ3

Απόφαση κατακύρωσης για την προμήθεια γραφικής ύλης

Θέμα: Απόφαση κατακύρωσης για την προμήθεια γραφικής ύλης
Ημ/νια: 15/09/2023 07:54:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 691Μ4690ΒΜ-ΒΟΝ

ΧΕ-1683 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ 8/7/23 ΕΩΣ 7/8/23

Θέμα: ΧΕ-1683 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ 8/7/23 ΕΩΣ 7/8/23
Ημ/νια: 15/09/2023 07:53:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 63ΔΔ4690ΒΜ-ΞΘΧ

ΧΕ-1680 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Νο1 και Νο2 ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ (03.4826)

Θέμα: ΧΕ-1680 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Νο1 και Νο2 ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ (03.4826)
Ημ/νια: 15/09/2023 07:50:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕ764690ΒΜ-ΞΜΥ

ΧΕ-1679 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ (02.5347)

Θέμα: ΧΕ-1679 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ (02.5347)
Ημ/νια: 15/09/2023 07:49:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω89Θ4690ΒΜ-ΥΡΝ

ΧΕ-1678 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΞΙΛΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΞΟΝΙΚΟ ΤΟΜ/ΦΟ (04.5092)

Θέμα: ΧΕ-1678 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΞΙΛΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΞΟΝΙΚΟ ΤΟΜ/ΦΟ (04.5092)
Ημ/νια: 15/09/2023 07:42:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧ174690ΒΜ-ΓΑΤ

ΧΕ-1677 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΣΩ-ΕΞΩ ΑΠΟ 4/7/23 ΕΩΣ 3/7/24 (02.5417)

Θέμα: ΧΕ-1677 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΣΩ-ΕΞΩ ΑΠΟ 4/7/23 ΕΩΣ 3/7/24 (02.5417)
Ημ/νια: 15/09/2023 07:38:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ15Υ4690ΒΜ-Γ1Ν

Έγκριση γνωμάτευσης εργαστηριακών εξετάσεων του Παθολογοανατομικού Τμήματος του Γ.Ν Λαμίας»

Θέμα: Έγκριση γνωμάτευσης εργαστηριακών εξετάσεων του Παθολογοανατομικού Τμήματος του Γ.Ν Λαμίας»
Ημ/νια: 14/09/2023 15:36:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Γ574690ΒΜ-ΘΨΣ

Σελίδες