ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 08/09/2023 14:33:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΜΣ4690ΒΜ-2ΗΛ

Προμήθεια μπαταρίας για το αυτοκίνητο αιμοδοσίας μάρκας ‘’HYUNDAI H1’’ με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5948 του Γ. Ν. Λαμίας

Θέμα: Προμήθεια μπαταρίας για το αυτοκίνητο αιμοδοσίας μάρκας ‘’HYUNDAI H1’’ με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5948 του Γ. Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 08/09/2023 13:05:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛ774690ΒΜ-9Γ2

Χορήγηση ΜΚ μηνός Αυγούστου του 2023

Θέμα: Χορήγηση ΜΚ μηνός Αυγούστου του 2023
Ημ/νια: 08/09/2023 12:45:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ26Ζ4690ΒΜ-ΜΙΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 08/09/2023 11:24:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΥΓ4690ΒΜ-Ψ66

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 08/09/2023 11:22:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΝ34690ΒΜ-ΥΝΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 08/09/2023 11:21:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 639Σ4690ΒΜ-Φ2Φ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 08/09/2023 11:19:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΙΖ4690ΒΜ-ΩΦΡ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 08/09/2023 11:16:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 67Δ94690ΒΜ-ΟΦΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 08/09/2023 11:14:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΘΠ4690ΒΜ-ΒΛΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 08/09/2023 11:08:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 91ΙΥ4690ΒΜ-Δ5Τ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 08/09/2023 11:01:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΠΒ4690ΒΜ-9Η1

Προμήθεια ειδών της Ομάδας του ΠΠΥΥ2023 «ΦΙΑΛΙΔΙΑ» (CPV: 33793000-5) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, συνολικού κόστους 4.830,40€ πλέον Φ.Π.Α. (5.989,70€ με ΦΠΑ), για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

Θέμα: Προμήθεια ειδών της Ομάδας του ΠΠΥΥ2023 «ΦΙΑΛΙΔΙΑ» (CPV: 33793000-5) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, συνολικού κόστους 4.830,40€ πλέον Φ.Π.Α. (5.989,70€ με ΦΠΑ), για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.
Ημ/νια: 08/09/2023 09:27:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΑΒ4690ΒΜ-ΜΝΓ

ΧΕ-1616 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

Θέμα: ΧΕ-1616 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023
Ημ/νια: 08/09/2023 08:47:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι8Ψ4690ΒΜ-3ΞΞ

ΧΕ-1653 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Θέμα: ΧΕ-1653 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Ημ/νια: 08/09/2023 08:24:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ε9Η4690ΒΜ-9Ν9

ΧΕ-1652 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Θέμα: ΧΕ-1652 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Ημ/νια: 08/09/2023 08:22:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ08Η4690ΒΜ-ΞΣΤ

ΧΕ-1651 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Θέμα: ΧΕ-1651 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Ημ/νια: 08/09/2023 08:21:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΦΝ4690ΒΜ-ΚΩΧ

ΧΕ-1650 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Θέμα: ΧΕ-1650 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Ημ/νια: 08/09/2023 08:19:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΞΤ4690ΒΜ-Β5Τ

ΧΕ-1649 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Θέμα: ΧΕ-1649 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Ημ/νια: 08/09/2023 08:18:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΞ24690ΒΜ-ΤΥΚ

ΧΕ-1648 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Θέμα: ΧΕ-1648 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Ημ/νια: 08/09/2023 08:17:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 65ΝΒ4690ΒΜ-0Ρ2

ΧΕ-1647 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Θέμα: ΧΕ-1647 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Ημ/νια: 08/09/2023 08:16:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5Ν04690ΒΜ-ΗΧ3

Σελίδες