ΧΕ-1527 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΧΕ-1527 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 02/07/2024 12:00:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4Ψ84690ΒΜ-ΞΤΦ

Έγκριση δαπάνης για την «Προμήθεια αρτοσκευασμάτων για τον εορτασμό των Αγίων Αναργύρων στο ΓΝΛαμίας»

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την «Προμήθεια αρτοσκευασμάτων για τον εορτασμό των Αγίων Αναργύρων στο ΓΝΛαμίας»
Ημ/νια: 02/07/2024 10:51:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 66ΘΥ4690ΒΜ-24Ο

ΧΕ-1570 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΧΕ-1570 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 02/07/2024 10:09:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΦ14690ΒΜ-ΦΧΦ

ΧΕ-1616 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΧΕ-1616 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 02/07/2024 10:01:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Φ0Γ4690ΒΜ-Ρ7Ν

ΧΕ-1618 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, (REBATE Α,Β,Γ,Δ ΤΡΙΜ. 2022)

Θέμα: ΧΕ-1618 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, (REBATE Α,Β,Γ,Δ ΤΡΙΜ. 2022)
Ημ/νια: 02/07/2024 10:00:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΑΦ4690ΒΜ-ΛΞΞ

ΧΕ-1627 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΧΕ-1627 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 02/07/2024 09:58:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 63ΧΗ4690ΒΜ-ΧΜΖ

ΧΕ-1626 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΧΕ-1626 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 02/07/2024 09:56:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ψ3Χ4690ΒΜ-ΥΚΤ

ΧΕ-1629 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΧΕ-1629 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 02/07/2024 09:55:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧ594690ΒΜ-ΝΔ2

ΧΕ-1628 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΧΕ-1628 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 02/07/2024 09:54:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΖ04690ΒΜ-ΖΝΟ

ΧΕ-1631 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (01.5183.6)

Θέμα: ΧΕ-1631 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (01.5183.6)
Ημ/νια: 02/07/2024 09:53:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΗΗ74690ΒΜ-Ρ72

ΧΕ-1610 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΧΕ-1610 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 02/07/2024 09:52:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ε294690ΒΜ-6ΨΚ

ΧΕ-1609 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΧΕ-1609 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 02/07/2024 09:50:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΔ54690ΒΜ-ΓΗ5

Προμήθεια αντιδραστηρίου μικροβιολογικών εξετάσεων

Θέμα: Προμήθεια αντιδραστηρίου μικροβιολογικών εξετάσεων
Ημ/νια: 01/07/2024 12:38:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠ4Λ4690ΒΜ-9ΥΕ

Ενεργοποίηση συμβολαίου συντήρησης της αρ. 01.4558.04/2022 Σύμβασης για την υπηρεσία «Συντήρησης Φορητού Αναπνευστήρα Νεογνών (2 τεμ.)» στο Γ.Ν. Λαμίας, (CPV:50421000-2) για τρία (3) έτη, με την ανάδοχο εταιρεία ‘ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε.’, (ΑΦΜ:095029193),...

Θέμα: Ενεργοποίηση συμβολαίου συντήρησης της αρ. 01.4558.04/2022 Σύμβασης για την υπηρεσία «Συντήρησης Φορητού Αναπνευστήρα Νεογνών (2 τεμ.)» στο Γ.Ν. Λαμίας, (CPV:50421000-2) για τρία (3) έτη, με την ανάδοχο εταιρεία ‘ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε.’, (ΑΦΜ:095029193), συνολικού ποσού 4.350,00€ πλέον ΦΠΑ (5.394,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Ημ/νια: 01/07/2024 12:12:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ω6Γ4690ΒΜ-ΜΗΒ

Ενεργοποίηση του Δικαιώματος προαίρεσης της υπ΄αριθμ. 5439.02.1/30-07-2023 ισχύουσας Σύμβασης για την υπηρεσία «Ταχυμεταφορά Αλληλογραφίας» (CPV: 60161000-4 ) στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ2023 για ένα (1) επιπλέον έτος με τους ίδιους όρους της...

Θέμα: Ενεργοποίηση του Δικαιώματος προαίρεσης της υπ΄αριθμ. 5439.02.1/30-07-2023 ισχύουσας Σύμβασης για την υπηρεσία «Ταχυμεταφορά Αλληλογραφίας» (CPV: 60161000-4 ) στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ2023 για ένα (1) επιπλέον έτος με τους ίδιους όρους της υφιστάμενης σύμβασης, με την ανάδοχο εταιρεία ‘’ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. συνολικού ποσού έτος 4032,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (4.999,68 € με ΦΠΑ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, καθώς επίκειται να λήξη χρονικά
Ημ/νια: 01/07/2024 12:11:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΣΙ4690ΒΜ-ΠΡΛ

Λήψη Απόφασης επί των Πρακτικών Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Τεχνικής προσφοράς και οικονομικής Προσφοράς, της Επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ...

Θέμα: Λήψη Απόφασης επί των Πρακτικών Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Τεχνικής προσφοράς και οικονομικής Προσφοράς, της Επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α 24% & 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο της υπηρεσίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2024.
Ημ/νια: 01/07/2024 12:09:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 90ΨΓ4690ΒΜ-ΚΧ6

Λήψη απόφασης επί των αρ. Β/12294/18-06-2024 & αρ. Β/12295/18-06-2024 Πρακτικών Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Τεχνικής /Οικονομικής Αξιολόγησης της αρ. Β/11300/05-06-2024(ΑΔΑΜ: 24PROC014894830) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου...

Θέμα: Λήψη απόφασης επί των αρ. Β/12294/18-06-2024 & αρ. Β/12295/18-06-2024 Πρακτικών Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Τεχνικής /Οικονομικής Αξιολόγησης της αρ. Β/11300/05-06-2024(ΑΔΑΜ: 24PROC014894830) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την Υπηρεσία «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ- ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024»(CPV: 66171000-9), στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2024, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας για ένα (1) έτος προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.193,55€ πλέον ΦΠΑ (30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),κάνοντας χρήση του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και σε συνδυασμό με το άρθρο 120.
Ημ/νια: 01/07/2024 12:06:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 93ΓΖ4690ΒΜ-Ψ0Ν

Λήψη απόφασης επί των Πρακτικών Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων {αρ. Β/24589/21-12-2023 (A/A Συστήματος: 262133)} ανάδειξης αναδόχου για τις ‘Υπηρεσίες Φύλαξης των χώρων και των εγκαταστάσεων του...

Θέμα: Λήψη απόφασης επί των Πρακτικών Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων {αρ. Β/24589/21-12-2023 (A/A Συστήματος: 262133)} ανάδειξης αναδόχου για τις ‘Υπηρεσίες Φύλαξης των χώρων και των εγκαταστάσεων του ΓΝΛαμίας’ (CPV: 79713000-5) για ένα (1) έτος προϋπολογισθείσας δαπάνης 529.032,26€ πλέον ΦΠΑ (656.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με δικαίωμα προαίρεσης αυτού για επιπλέον δύο (2) έτη, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.587.096,77€ πλέον ΦΠΑ (1.968.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2023.
Ημ/νια: 01/07/2024 12:05:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΠΥΩ4690ΒΜ-7ΣΞ

Λήψη απόφασης για αποστολή αιτήματος στην 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας για έγκριση συνεργασίας ενός (1) Ιδιώτη ΠΕ Ιατρού ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής (με γνωστικό αντικείμενο στον Μαγνητικό Τομογράφο) με το ΝΠΔΔ με την επωνυμία Γενικό...

Θέμα: Λήψη απόφασης για αποστολή αιτήματος στην 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας για έγκριση συνεργασίας ενός (1) Ιδιώτη ΠΕ Ιατρού ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής (με γνωστικό αντικείμενο στον Μαγνητικό Τομογράφο) με το ΝΠΔΔ με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του στους προσερχόμενους ασθενείς στο Νοσοκομείο Λαμίας.
Ημ/νια: 01/07/2024 12:03:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 946Ξ4690ΒΜ-Δ0Ο

Εγγραφή και Ένταξη Εθελοντών στο Μητρώο Εθελοντών και Εθελοντικών Ομάδων Υγείας-Κοινωνικής Φροντίδας του Γ.Ν. Λαμίας (35η ομάδα).

Θέμα: Εγγραφή και Ένταξη Εθελοντών στο Μητρώο Εθελοντών και Εθελοντικών Ομάδων Υγείας-Κοινωνικής Φροντίδας του Γ.Ν. Λαμίας (35η ομάδα).
Ημ/νια: 01/07/2024 12:00:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΥΠ4690ΒΜ-ΔΨΛ

Σελίδες