ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ, ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ

Προκήρυξη για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων του κλάδου Ιατρών ΕΣΥ επί θητεία, για το Γενικό
Νοσοκομείο Λαμίας, ως εξής:
• Επτά (7) θέσεις Επιμελητή Β΄ Αναιασθησιολογίας ή Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή
Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Νεφρολογίας (ΜΕΘ)
• Μία (1) θέση Διευθυντή Νεφρολογίας
• Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας
• Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Αναισθησιολογίας
• Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Ακτινολογίας με εμπειρία στον Αξονικό / Μαγνητικό Τομογράφο

Συνημμένα η Προκήρυξη.

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΝ.ΕΠ. ΤΟΥ Α.Κ.Δ.Δ.Α. (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΝ.ΕΠ. ΤΟΥ Α.Κ.Δ.Δ.Α.  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

 

Σελίδες