ΧΕ-286 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.5348)

Θέμα: ΧΕ-286 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.5348)
Ημ/νια: 04/03/2024 08:56:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Υ1Χ4690ΒΜ-ΑΦ5

ΧΕ-285 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (02.5294.2)

Θέμα: ΧΕ-285 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (02.5294.2)
Ημ/νια: 04/03/2024 08:46:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΡ04690ΒΜ-Ε2Η

ΧΕ-284 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (02.5294.1)

Θέμα: ΧΕ-284 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (02.5294.1)
Ημ/νια: 04/03/2024 08:35:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΙ54690ΒΜ-ΧΗ8

ΧΕ-273 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5365.2)

Θέμα: ΧΕ-273 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5365.2)
Ημ/νια: 04/03/2024 08:11:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΑΖ4690ΒΜ-ΑΛ0

Προμήθεια συστήματος παρακολούθησης γλυκόζης με τεχνολογία FLASH/Αισθητήρας μέτρησης/ καταγραφής γλυκόζης

Θέμα: Προμήθεια συστήματος παρακολούθησης γλυκόζης με τεχνολογία FLASH/Αισθητήρας μέτρησης/ καταγραφής γλυκόζης
Ημ/νια: 04/03/2024 08:10:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΟΤ4690ΒΜ-ΦΥΣ

ΧΕ-272 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5365.3)

Θέμα: ΧΕ-272 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5365.3)
Ημ/νια: 04/03/2024 08:02:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 63ΙΘ4690ΒΜ-ΓΝΤ

ΧΕ-271 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΕΣ -ΒΕΛΟΝΕΣ (01.5246.3)

Θέμα: ΧΕ-271 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΕΣ -ΒΕΛΟΝΕΣ (01.5246.3)
Ημ/νια: 04/03/2024 07:58:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΩΛ4690ΒΜ-ΔΦΙ

ΧΕ-270 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (03.5422)

Θέμα: ΧΕ-270 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (03.5422)
Ημ/νια: 04/03/2024 07:55:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 61ΓΕ4690ΒΜ-ΗΒΘ

Λήψη απόφασης για την Προμήθεια ειδών της ομάδας «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» για τις ανάγκες του Γ.Ν Λαμίας (CPV:33122000-1)), σύμφωνα με το άρθρου 32 του Ν.4412/2016, συνολικής δαπάνης 14.710,66€ πλέον ΦΠΑ & 18.153,38€ με ΦΠΑ 24%, για χρονικό διάστημα δύο ...

Θέμα: Λήψη απόφασης για την Προμήθεια ειδών της ομάδας «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» για τις ανάγκες του Γ.Ν Λαμίας (CPV:33122000-1)), σύμφωνα με το άρθρου 32 του Ν.4412/2016, συνολικής δαπάνης 14.710,66€ πλέον ΦΠΑ & 18.153,38€ με ΦΠΑ 24%, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών
Ημ/νια: 03/03/2024 21:51:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 62Ε14690ΒΜ-056

Λήψη απόφασης για την Προμήθεια ειδών της ομάδας «ΦΙΛΤΡΑ» (CPV:33140000-3) & (CPV:3333181200-4), για τις ανάγκες του Γ.Ν Λαμίας, σύμφωνα με το άρθρου 32 του Ν.4412/2016, συνολικής δαπάνης 17.717,75€ χωρίς ΦΠΑ & 18.780,82€ με ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα...

Θέμα: Λήψη απόφασης για την Προμήθεια ειδών της ομάδας «ΦΙΛΤΡΑ» (CPV:33140000-3) & (CPV:3333181200-4), για τις ανάγκες του Γ.Ν Λαμίας, σύμφωνα με το άρθρου 32 του Ν.4412/2016, συνολικής δαπάνης 17.717,75€ χωρίς ΦΠΑ & 18.780,82€ με ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μήνες.
Ημ/νια: 03/03/2024 21:49:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ξ8Θ4690ΒΜ-2ΜΗ

Λήψη απόφασης για την Προμήθεια ειδών της ομάδας «ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΤΝ-ΜΕΘ» για τις ανάγκες του Γ.Ν Λαμίας (CPV:33692000-7), σύμφωνα με το άρθρου 32 του Ν.4412/2016, συνολικής δαπάνης 21.790,15€ χωρίς ΦΠΑ & 23.205,35€ με ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα τρις (3) μήνες.

Θέμα: Λήψη απόφασης για την Προμήθεια ειδών της ομάδας «ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΤΝ-ΜΕΘ» για τις ανάγκες του Γ.Ν Λαμίας (CPV:33692000-7), σύμφωνα με το άρθρου 32 του Ν.4412/2016, συνολικής δαπάνης 21.790,15€ χωρίς ΦΠΑ & 23.205,35€ με ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα τρις (3) μήνες.
Ημ/νια: 03/03/2024 21:47:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ε14Σ4690ΒΜ-4ΜΥ

Λήψη απόφασης επί του Β/3915/20-02-2024 πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων με (α/α ΕΣΗΔΗΣ:280134) για τις υπηρεσίες:...

Θέμα: Λήψη απόφασης επί του Β/3915/20-02-2024 πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων με (α/α ΕΣΗΔΗΣ:280134) για τις υπηρεσίες:  ΤΜΗΜΑ A: «Πλήρη Εξειδικευμένη Συντήρηση κλιβάνου πλάσματος STERRAD 100S χωρίς αναλώσιμα»: 6.903,23€ πλέον ΦΠΑ και 8.560,00 € με ΦΠΑ για ένα (1) έτος, ( 34.516,13€ πλέον ΦΠΑ και 42.800,00€ με Φ.Π.Α. συνολικά για πέντε (5) έτη συμπεριλαμβανομένων και τεσσάρων (4) ετών προαίρεσης),(CPV:50421000-2).  ΤΜΗΜΑ Β: ΤΜΗΜΑ Β: «Πλήρη Εξειδικευμένη Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη μιας (1) φυγοκέντρου τύπου cryofuge 16 του οίκου thermofisherheraeus (s/n 42394187) του Γ.Ν Λαμίας»: 1.774,19 € πλέον ΦΠΑ και 2.200,00 € με ΦΠΑ για ένα (1) έτος, ( 8.870,97€ πλέον ΦΠΑ και 11.000,00 € με Φ.Π.Α. συνολικά για πέντε (5) έτη συμπεριλαμβανομένων και τεσσάρων (4) ετών προαίρεσης),(CPV:50421000-2).  ΤΜΗΜΑ Γ: «Πλήρη Εξειδικευμένη Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη μίας (1) ενδοαορτικής αντλίας cs300 με s/n si44694-d4 του οίκου datascope/maquet και (2) διαθερμιών του οίκου berchtold τύπου electrotom 630 με s/n:1174001-j 10128 και s/n:1174001-j 10044»: 4.032,26 πλέον ΦΠΑ και 5.000,00€ με ΦΠΑ για ένα (1) έτος (20.161,29€ πλέον ΦΠΑ και 25.000,00€ με Φ.Π.Α συνολικά για πέντε (5) έτη συμπεριλαμβανομένων και τεσσάρων (4) ετών προαίρεσης), (CPV:50421000-2). με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ2023.
Ημ/νια: 03/03/2024 21:45:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Π0Χ4690ΒΜ-64Ν

Λήψη απόφασης επί του αρ.πρωτ.Β/3865/20-02-2024 πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των Ορίων για την «Προληπτική Συντήρηση των Υδρόψυκτων Ψυκτικών Συγκροτημάτων Carrier του Γ.Ν Λαμίας,...

Θέμα: Λήψη απόφασης επί του αρ.πρωτ.Β/3865/20-02-2024 πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των Ορίων για την «Προληπτική Συντήρηση των Υδρόψυκτων Ψυκτικών Συγκροτημάτων Carrier του Γ.Ν Λαμίας, συμπεριλαμβανομένων των αναλωσίμων υλικών για τη συντήρηση και εξαιρουμένου των υλικών (αναλωσίμων) και ανταλλακτικών που τυχόν απαιτηθούν περαιτέρω» (CPV:5000000-5 Υπηρεσίες Επισκευής &συντήρησης) προϋπολογισθείσας δαπάνης 75.274,19€ χωρίς Φ.Π.Α & 93.340,00€ με Φ.Π.Α για (3) τρία έτη, όπως αναλύεται παρακάτω:  22.985,48€ χωρίς Φ.Π.Α & 28.502,00 € με Φ.Π.Α για το 1ο έτος  28.485,48€ χωρίς Φ.Π.Α & 35.322,00 € με Φ.Π.Α για το 2ο έτος  23.803,23€ χωρίς Φ.Π.Α & 29.516,00 € με Φ.Π.Α για το 3ο έτος στο πλαίσιο υλοποίησης του Π.Π.Υ.Υ 2023 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Ημ/νια: 03/03/2024 21:44:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ρ2ΧΞ4690ΒΜ-ΨΥΝ

Επαναφορά του θέματος της έγκρισης των τελικών επικαιροποιημένων τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια των ειδών «ΥΛΙΚΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2024

Θέμα: Επαναφορά του θέματος της έγκρισης των τελικών επικαιροποιημένων τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια των ειδών «ΥΛΙΚΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2024
Ημ/νια: 03/03/2024 21:43:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΔ44690ΒΜ-ΨΚΣ

Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών «ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» (33141700-7, 33141760-5) - «ΝΑΡΘΗΚΕΣ» (33141700-7), για (1) ένα έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 24...

Θέμα: Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών «ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» (33141700-7, 33141760-5) - «ΝΑΡΘΗΚΕΣ» (33141700-7), για (1) ένα έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.880,64€ πλέον ΦΠΑ (28.805,35€ με ΦΠΑ), με δικαίωμα προαίρεσης για δύο (2) επιπλέον έτη, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.641,92€ πλέον ΦΠΑ (86.416,05€ με ΦΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2023, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Ημ/νια: 03/03/2024 21:41:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΛΠΧΘ4690ΒΜ-Σ4Θ

Λήψη απόφασης για την υλοποίηση του Υποέργου 9 «Προμήθεια Τράπεζας ανάνηψης νεογνών (1 τεμ.) στο Γ.Ν. Λαμίας» (CPV: 33172200-8), προϋπολογισμού 13.000,00 € συμπ. ΦΠΑ και του Υποέργου 12 «Προμήθεια Ροόμετρου επιτοίχιου διπλού (50 τεμ.) στο Γ.Ν. Λαμίας»...

Θέμα: Λήψη απόφασης για την υλοποίηση του Υποέργου 9 «Προμήθεια Τράπεζας ανάνηψης νεογνών (1 τεμ.) στο Γ.Ν. Λαμίας» (CPV: 33172200-8), προϋπολογισμού 13.000,00 € συμπ. ΦΠΑ και του Υποέργου 12 «Προμήθεια Ροόμετρου επιτοίχιου διπλού (50 τεμ.) στο Γ.Ν. Λαμίας» (CPV: 38428000-1), προϋπολογισμού 6.000,00 € συμπ. ΦΠΑ, στο πλαίσιο της Πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη νέων κλινικών COVID-19 στο ΓΝ Λαμίας και την ενίσχυση υφιστάμενων τμημάτων του για την αντιμετώπιση περιστατικών του COVID-19» (κωδικός ΟΠΣ: 5076427) του Ε.Π. «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020».
Ημ/νια: 03/03/2024 21:40:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ε7Ι14690ΒΜ-ΨΛ8

Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα και σκοπιμότητα του έργου διασύνδεσης του ΟΠΣΥ του Νοσοκομείου με την Ενιαία Λίστα Φαρμάκων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.000,00€ πλέον ΦΠΑ (14.880,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Θέμα: Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα και σκοπιμότητα του έργου διασύνδεσης του ΟΠΣΥ του Νοσοκομείου με την Ενιαία Λίστα Φαρμάκων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.000,00€ πλέον ΦΠΑ (14.880,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Ημ/νια: 03/03/2024 21:36:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΕΖ024690ΒΜ-8ΜΒ

Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα και σκοπιμότητα του έργου διασύνδεσης του ΟΠΣΥ του Νοσοκομείου με την πλατφόρμα του Ηλεκτρονικού Συστήματος Παρακολούθησης Διακίνησης Φαρμάκων(ΗΣΠΑΔΙΦ), προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.032,26€ πλέον ΦΠΑ (5.000,00€...

Θέμα: Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα και σκοπιμότητα του έργου διασύνδεσης του ΟΠΣΥ του Νοσοκομείου με την πλατφόρμα του Ηλεκτρονικού Συστήματος Παρακολούθησης Διακίνησης Φαρμάκων(ΗΣΠΑΔΙΦ), προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.032,26€ πλέον ΦΠΑ (5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Ημ/νια: 03/03/2024 21:35:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΨΚ4690ΒΜ-3ΕΒ

Σελίδες