Προμήθεια είδους «Εμφύτευμα Τεχνητής Ίριδας» για τις ανάγκες του ΓΝΛαμίας, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016.

Θέμα: Προμήθεια είδους «Εμφύτευμα Τεχνητής Ίριδας» για τις ανάγκες του ΓΝΛαμίας, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016.
Ημ/νια: 21/06/2024 13:21:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ58Α4690ΒΜ-ΓΒΜ

Έγκριση για την ανάθεση της υπηρεσίας για την «Εξειδικευμένη Συντήρηση του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, "Monitoring & Αναισθησίας» του οίκου GeHealthcare του Γ.Ν. Λαμίας» (CPV:50421000-2), από την ανάδοχο εταιρεία «INTERMEDICA-EMM.T.ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ» με...

Θέμα: Έγκριση για την ανάθεση της υπηρεσίας για την «Εξειδικευμένη Συντήρηση του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, "Monitoring & Αναισθησίας» του οίκου GeHealthcare του Γ.Ν. Λαμίας» (CPV:50421000-2), από την ανάδοχο εταιρεία «INTERMEDICA-EMM.T.ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ» με (ΑΦΜ: 011651035), συνολικού κόστους 10.416,67€ πλέον ΦΠΑ (12.916,67€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.
Ημ/νια: 21/06/2024 12:51:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0Υ44690ΒΜ-ΟΥ1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/06/2024 12:31:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Μ6Α4690ΒΜ-ΘΚ9

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/06/2024 12:29:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΣΞΞ4690ΒΜ-ΗΩΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/06/2024 12:28:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ρ62Λ4690ΒΜ-ΦΝΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/06/2024 12:27:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΠ54690ΒΜ-Χ71

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/06/2024 12:26:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΩΣΒ4690ΒΜ-64Ρ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/06/2024 12:23:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 98Τ94690ΒΜ-8ΦΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/06/2024 12:01:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΤ84690ΒΜ-ΓΤΦ

ΧΕ-1500 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.5283.2)

Θέμα: ΧΕ-1500 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.5283.2)
Ημ/νια: 21/06/2024 11:23:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΚΚ4690ΒΜ-7ΧΒ

νέου είδους που ανήκει στην ομάδα «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Θέμα: νέου είδους που ανήκει στην ομάδα «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ημ/νια: 21/06/2024 07:52:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΚΗ4690ΒΜ-0ΙΛ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 20/06/2024 14:35:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 66Μ54690ΒΜ-Μ3Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 20/06/2024 14:32:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΗΤΛ4690ΒΜ-4ΓΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 20/06/2024 14:31:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΙΘΣ4690ΒΜ-5ΞΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Παραλαβής, Παρακολούθησης και τήρησης των όρων της αρ. 5825.02.1 σύμβασης.

Θέμα: ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Παραλαβής, Παρακολούθησης και τήρησης των όρων της αρ. 5825.02.1 σύμβασης.
Ημ/νια: 20/06/2024 14:07:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΨΤ4690ΒΜ-Ι0Σ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝOY ΙΑΤΡΟΥ

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝOY ΙΑΤΡΟΥ
Ημ/νια: 20/06/2024 13:35:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3Α14690ΒΜ-3Ε6

Λήψη απόφασης για έγκριση της Μελέτης Προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων και την Επικαιροποίηση της Μελέτης Παθητικής Πυροπροστασίας του ΓΝ Λαμίας, δωρεά των εταιρειών «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Α.Τ.Ε.Β.Ε.-ΙΝΤΕΡΚΑΤ» και «ATLAS TAPES»

Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση της Μελέτης Προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων και την Επικαιροποίηση της Μελέτης Παθητικής Πυροπροστασίας του ΓΝ Λαμίας, δωρεά των εταιρειών «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Α.Τ.Ε.Β.Ε.-ΙΝΤΕΡΚΑΤ» και «ATLAS TAPES»
Ημ/νια: 20/06/2024 13:08:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Δ844690ΒΜ-Ω3Ι

ΧΕ-1518 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚ/ΩΝ (03.5256)

Θέμα: ΧΕ-1518 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚ/ΩΝ (03.5256)
Ημ/νια: 20/06/2024 12:10:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ1Ο4690ΒΜ-8ΙΒ

ΧΕ-1517 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.5283.5)

Θέμα: ΧΕ-1517 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.5283.5)
Ημ/νια: 20/06/2024 11:21:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 98ΔΖ4690ΒΜ-5ΩΘ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 20/06/2024 11:08:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΟ84690ΒΜ-ΨΓ9

Σελίδες