ΧΕ-1573 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΧΕ-1573 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 15/07/2024 11:16:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 62ΝΜ4690ΒΜ-7Σ1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/07/2024 10:56:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΔΤ54690ΒΜ-ΓΗΛ

ΧΕ-1685 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΙΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ & ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ ΑΠΟ 31/3/2024 ΕΩΣ 29/4/2024

Θέμα: ΧΕ-1685 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΙΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ & ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ ΑΠΟ 31/3/2024 ΕΩΣ 29/4/2024
Ημ/νια: 15/07/2024 10:56:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΞΑ4690ΒΜ-ΓΞ2

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.
Ημ/νια: 15/07/2024 10:34:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΥΝΕ4690ΒΜ-Ρ3Μ

Προμήθεια υλικών για την συντήρηση- επισκευή του λέβητα Νο3 καθώς και του δικτύου ατμού και θέρμανσης του Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Προμήθεια υλικών για την συντήρηση- επισκευή του λέβητα Νο3 καθώς και του δικτύου ατμού και θέρμανσης του Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 15/07/2024 10:14:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 966Μ4690ΒΜ-ΝΚΗ

ΧΕ-1594 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (5780.03.2.2)

Θέμα: ΧΕ-1594 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (5780.03.2.2)
Ημ/νια: 15/07/2024 09:53:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΖ44690ΒΜ-5ΨΕ

Λήψη απόφασης για την Προμήθεια ειδών της ομάδας «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ» (CPV: 33141200-2), σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, συνολικής δαπάνης 765,00€ πλέον ΦΠΑ και 864,50 € με ΦΠΑ, για την κάλυψη αναγκών του ΓΝ Λαμίας για διάστημα τριών (3) μηνών.

Θέμα: Λήψη απόφασης για την Προμήθεια ειδών της ομάδας «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ» (CPV: 33141200-2), σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, συνολικής δαπάνης 765,00€ πλέον ΦΠΑ και 864,50 € με ΦΠΑ, για την κάλυψη αναγκών του ΓΝ Λαμίας για διάστημα τριών (3) μηνών.
Ημ/νια: 15/07/2024 09:36:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΙΒ4690ΒΜ-8Ι4

« ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΘΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ Νο 5 ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ»

Θέμα: « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΘΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ Νο 5 ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ»
Ημ/νια: 15/07/2024 09:34:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΒΖ4690ΒΜ-Ε17

Αντικατάσταση συμπυκνωτή στο κύριο κύκλωμα του ψυκτικού θαλάμου μολυσματικών του Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Αντικατάσταση συμπυκνωτή στο κύριο κύκλωμα του ψυκτικού θαλάμου μολυσματικών του Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 15/07/2024 08:53:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΙΨ4690ΒΜ-8Δ5

Χορήγηση μίας (1) συσκευής συμπυκνωτή οξυγόνου χαμηλής ροής επί ενοικίου για τρεις (3) μήνες

Θέμα: Χορήγηση μίας (1) συσκευής συμπυκνωτή οξυγόνου χαμηλής ροής επί ενοικίου για τρεις (3) μήνες
Ημ/νια: 15/07/2024 07:58:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Α034690ΒΜ-Λ61

Προμήθεια αντιδραστηρίου μικροβιολογικών εξετάσεων

Θέμα: Προμήθεια αντιδραστηρίου μικροβιολογικών εξετάσεων
Ημ/νια: 12/07/2024 14:05:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8Σ84690ΒΜ-ΚΓ4

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 12/07/2024 13:11:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 68Ξ94690ΒΜ-7ΤΙ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 12/07/2024 12:42:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ86Φ4690ΒΜ-ΟΩΙ

Προμήθεια Νευροχειρουργικού Υλικού

Θέμα: Προμήθεια Νευροχειρουργικού Υλικού
Ημ/νια: 12/07/2024 11:49:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Φ074690ΒΜ-Ν1Η

ΧΕ-1690 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (5936.03.9)

Θέμα: ΧΕ-1690 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (5936.03.9)
Ημ/νια: 12/07/2024 09:14:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ51Θ4690ΒΜ-7ΗΩ

ΧΕ-1689 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΕΦΙΑΠ (12/4/24---13/6/24)

Θέμα: ΧΕ-1689 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΕΦΙΑΠ (12/4/24---13/6/24)
Ημ/νια: 12/07/2024 09:13:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΟΡ4690ΒΜ-ΝΞΡ

ΧΕ-1688 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΥΔΡΕΥΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (1/5/24---26/6/24)

Θέμα: ΧΕ-1688 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΥΔΡΕΥΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (1/5/24---26/6/24)
Ημ/νια: 12/07/2024 08:53:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ16Ζ4690ΒΜ-ΦΧΞ

ΧΕ-1687 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΣΥΖΕΥΞΙΣ 6/2024)

Θέμα: ΧΕ-1687 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΣΥΖΕΥΞΙΣ 6/2024)
Ημ/νια: 12/07/2024 08:42:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΙΦ4690ΒΜ-ΡΓΗ

ΧΕ-1686 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 5/2024 (01.5200Π)

Θέμα: ΧΕ-1686 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 5/2024 (01.5200Π)
Ημ/νια: 12/07/2024 08:35:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΣΕ4690ΒΜ-Λ33

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Ημ/νια: 12/07/2024 07:39:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΜΡ4690ΒΜ-ΘΙΛ

Σελίδες