Δικαιώματα Ληπτών/τριών Υπηρεσιών Υγείας

Στο Νοσοκομείο λειτουργεί ειδικό Γραφείο για την Προστασία των Δικαιωμάτων των πολιτών και των ασθενών που λαμβάνουν υπηρεσίες υγείας, που ανήκει απευθείας στον Αναπληρωτή Διοικητή.

Το Γραφείο βρίσκεται στo ισόγειο του Νοσοκομείου κοντά στην Κεντρική Είσοδο, υπηρετεί η κα Κορομήλου Γαρυφαλλιά και τα στοιχεία επικοινωνίας είναι τα ακόλουθα:

Τηλέφωνο: 2231356361, e-mail: ypostpoliti@hosplam.gr

Το Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας συνεργάζεται συστηματικά με το Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

1. Τα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας σκοπεύουν ιδιαίτερα στη διασφάλιση, προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων των Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας, όπως αυτά ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις και ιδιαίτερα:

α. των έγκαιρων, ασφαλών και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας ανάλογων με τις δυνατότητες του δημόσιου συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας,

β. της καθολικής κάλυψης των ασθενών, σύμφωνα με το νόμο, το πλαίσιο και τους όρους που θέτει,

γ. της παροχής υπηρεσιών με επίκεντρο τον ασθενή και τις ιδιαίτερες ανάγκες του,

δ. του δικαιώματος λήψης υπηρεσιών πρόληψης, οι οποίες βελτιώνουν την ποιότητα και το προσδόκιμο ζωής και εμποδίζουν την εμφάνιση ασθενειών,

ε. της πρόσβασης σε ασφαλείς καινοτόμες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των διαγνωστικών διαδικασιών, ανάλογα με τις δυνατότητες του συστήματος,

στ. της κατά το δυνατόν αποφυγής της σωματικής και ψυχικής καταπόνησης και της ταλαιπωρίας σε κάθε στάδιο της εξέτασης, διάγνωσης, θεραπείας και νοσηλείας,

ζ. του σεβασμού στην αξιοπρέπεια, τις ιδιαίτερες ανάγκες και την προσωπικότητα των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας,

η. της παροχής υπηρεσιών υγείας με βάση τα διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα, στη βάση της ισότιμης και καθολικής πρόσβασης, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας ασθένειας, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου και ανεξάρτητα από το είδος της ασθένειας και την κατάσταση της υγείας του/ης λήπτη/ριας,

θ. της πληροφόρησης του/της ασθενούς για τα δικαιώματα του/ης, την ιατρική του/ης κατάσταση, τις θεραπευτικές του/ης επιλογές καθώς και της ενημέρωσής του/ης για τις ιατρικές πράξεις και τη θεραπεία στις οποίες υποβάλλεται και την αιτιολόγησή τους,

ι. της ενεργούς συμμετοχής του/ης ασθενούς στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στην υγείας του/ης,   κατόπιν επαρκούς πληροφόρησης,

ια. του ιατρικού απορρήτου, της εχεμύθειας και των συνθηκών ιδιωτικότητας που επιβάλλει η ιατρική δεοντολογία για κάθε ιατρική πράξη, εξέταση, διάγνωση, θεραπεία και νοσηλεία,

ιβ. της τήρησης των κανόνων ευγένειας και διακριτικότητας κατά τη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών υγείας

και της αποτροπής περιστατικών αναξιοπρεπούς και προσβλητικής συμπεριφοράς,

ιγ. της τήρησης των όρων που επιβάλλονται από το εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την

απαιτούμενη ενημέρωση και συναίνεση του/ης ασθενούς σε ιατρικές πράξεις και θεραπείες,

ιδ. της φυσικής και ηθικής επανόρθωσης σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του νοσοκομείου,

ιε. του εμπιστευτικού της επικοινωνίας του/ης με το Γραφείο και των πληροφοριών που ανταλλάσσει με αυτό,

ιστ. του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής του/ης λήπτη/ριας,

ιζ. της ισότιμης και δίκαιης αντιμετώπισης του/ης από τις υπηρεσίες του νοσοκομείου,

ιη. της απαραίτητης υποστήριξης του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού των νοσοκομείων για την αντιμετώπιση ζητημάτων που άπτονται των δικαιωμάτων και της μεταχείρισης των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας.

 

2. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται από το Γραφείο για την προστασία των ανηλίκων ληπτών/ριών υγείας, των κρατούμενων, των ψυχικά ασθενών, των αιτούντων/ουσών άσυλο, των προσφύγων και των μεταναστών/ριών ως ιδιαίτερα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Ειδικότερα στην περίπτωση των κρατουμένων και των ψυχικά ασθενών, υπάλληλος του Γραφείου, ύστερα από σχετική ενημέρωση από το Γραφείο Κίνησης, υποχρεούται να εξετάζει επιτόπου τις συνθήκες εισαγωγής, εξέτασης, θεραπείας και νοσηλείας των παραπάνω κατηγοριών ασθενών, στο πλαίσιο των ιδιαίτερων αναγκών τους, του σχετικού νομοθετικού πλαισίου και σε συνεργασία με τις αρμόδιες κάθε φορά υπηρεσίες εντός και εκτός νοσοκομείου.

 

Έχετε δικαίωμα:

 • Να λάβετε έγκαιρα και με ασφάλεια υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας.
 • Να μάθετε για την κατάσταση της υγείας σας, εσείς ή οικείοι σας, από τον θεράποντα Ιατρό σας, τηρώντας τις αρχές εμπιστευτικότητας και ιδιωτικότητας.
 • Να συμμετέχετε ενεργά στη φροντίδα σας, ενημερώνοντας κατάλληλα και με σαφήνεια τον θεράποντα ιατρό για ο,τιδήποτε σας συμβαίνει. 
 • Να αποφασίσετε ελεύθερα να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τις διαγνωστικές και τις θεραπευτικές πράξεις.
 • Να ενημερωθείτε εκ των προτέρων για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν ή να προκύψουν από την εφαρμογή πειραματικών/ερευνητικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων.
 • Να αποφασίσετε ελεύθερα να δεχθείτε ή να απορρίψετε κάθε συνεργασία με σκοπό την έρευνα, έστω και αν αρχικά έχετε συμφωνήσει (ανάκληση συγκατάθεσης).
 • Να είστε ενήμεροι για όλες τις δαπάνες που συνδέονται με την εξέταση/νοσηλεία/θεραπεία σας.
 • Να σας σέβονται και να σας αναγνωρίζουν ιδιαίτερες ανάγκες.
 • Να έχετε πρόσβαση στον ιατρικό σας φάκελο.
 • Να καταθέσετε αρμοδίως διαμαρτυρίες και παρατηρήσεις και να λάβετε γνώση των ενεργειών και των αποτελεσμάτων.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 Έχετε υποχρέωση:

 • Να αναφέρετε με κάθε ειλικρίνεια το ιστορικό σας στον θεράποντα ιατρό.
 • Να συμμορφώνεστε με τους κανόνες λειτουργίας του Νοσοκομείου και να μην παρεμποδίζετε το έργο του προσωπικού.
 • Να φροντίζετε να διατηρείτε την τάξη και την καθαριότητα των χώρων.
 • Να σέβεστε και να υπακούετε στις εντολές των θεραπόντων ιατρών και του προσωπικού. Η συνεννόηση, η επικοινωνία και η ευπρεπής παρουσία αποτελούν παράγοντες συνεργασίας και υποστήριξης.
 • Να ενημερώνεστε από τους θεράποντες ιατρούς, σεβόμενοι το ωράριο λειτουργίας και ενημέρωσης.
 • Να ακολουθείτε την φαρμακευτική αγωγή που σας έχει δοθεί.
 • Να λαμβάνετε την διατροφή που έχει καθορίσει ο θεράπων ιατρός και ο διατροφολόγος του Νοσοκομείου.
 • Να ενημερώνετε τους επισκέπτες σας για την υποχρέωσή τους να σέβονται το επισκεπτήριο, τους κανόνες του επισκεπτηρίου και πιθανόν ειδικές συνθήκες νοσηλείας.
 • Να είστε συνεπείς στα ραντεβού, που έχετε προγραμματίσει, και να λαμβάνετε υπόψη ότι οι ακυρώσεις χωρίς προηγούμενη ενημέρωση έχουν σημαντικές επιπτώσεις.
 • Να διατηρείτε σε καλή κατάσταση τα ατομικά σας στοιχεία (ταυτότητα, βιβλιάριο υγείας) και τα ιατρικά έγγραφα.
 • Να μην απομακρύνεστε από το θάλαμο νοσηλείας χωρίς να ενημερώσετε το νοσηλευτικό προσωπικό του τμήματος που νοσηλεύεστε.
 • Να μην καπνίζετε, να μη κάνετε χρήση αλκοόλ, να μην παίζετε τυχερά παιχνίδια, και να μη φωνάζετε κατά την παραμονή σας στο Νοσοκομείο.

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Με τον Ν.4368/2016 και την ΚΥΑ Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/4-4-2016 θεσπίζεται για πρώτη φορά το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας για την παροχή νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 

Η πλέον θεμελιώδης αλλαγή που εισάγει το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο είναι η εξίσωση του δικαιώματος ασφαλισμένων, ανασφάλιστων και πρώην κατόχων Ατομικού Βιβλιαρίου Οικονομικά Αδυνάμου ή Ανασφάλιστου ως προς την πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας. 

Η υγειονομική κάλυψη που εγγυάται το νέο πλαίσιο είναι πλήρης και περιλαμβάνει τη νοσηλευτική, διαγνωστική και φαρμακευτική κάλυψή τους. 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

 • Αν είσαι Έλληνας πολίτης ή διαμένεις νόμιμα στην Ελλάδα, απευθύνεσαι σε όλες τις δημόσιες δομές με τον ΑΜΚΑ σου ΔΩΡΕΑΝ.
 • Αν δεν μένεις νόμιμα στην Ελλάδα αλλά ανήκεις σε κάποια ευάλωτη ομάδα που χρήζει άμεσης υγειονομικής κάλυψης (έγκυες, παιδιά, χρόνιοι, ανάπηροι, ψυχικά ασθενείς, κτλ) δικαιούσαι την Κάρτα Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Κ.Υ.Π.Α.) με την οποία θα έχεις πρόσβαση στις Δημόσιες Δομές Υγείας. Μέχρι να ξεκινήσει να εκδίδεται  η ΚΥΠΑ δικαιούσαι όλων των νοσηλευτικών και διαγνωστικών παροχών από τα δημόσια νοσοκομεία με την επίδειξη των δικαιολογητικών που θα ζητηθούν από τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου.
 • Όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως νομικού καθεστώτος, εξακολουθούν να δικαιούνται πρόσβασης στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών.
 • Κανένας άνθρωπος δεν εξετάζεται από καμία επιτροπή νοσοκομείου προκειμένου να εγκριθεί η πρόσβασή του στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.
 • Δεν χρειάζεται να πληρώσεις τίποτα αν εξαιρείσαι των συμμετοχών λόγω ειδικότερων διατάξεων.
 • Δεν χρειάζεται να πληρώσεις τίποτα για εξωνοσοκομειακές θεραπείες, εμβολιασμούς και πρόληψη. Απευθύνεσαι στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης-ΕΦΚΑ.