ΧΕ-1452 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΑΠ ΧΕ 1347 ΕΩΣ ΧΕ 1378

Θέμα: ΧΕ-1452 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΑΠ ΧΕ 1347 ΕΩΣ ΧΕ 1378
Ημ/νια: 14/06/2024 11:11:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΕΟ4690ΒΜ-Ψ9Ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/06/2024 11:02:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΜΤΘ4690ΒΜ-6ΤΓ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/06/2024 11:00:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΝΜ4690ΒΜ-Υ95

ΧΕ-1430 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

Θέμα: ΧΕ-1430 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 14/06/2024 11:00:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΧ44690ΒΜ-ΥΤ9

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/06/2024 10:59:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Α7Ν4690ΒΜ-53Μ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/06/2024 10:57:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΡ74690ΒΜ-Κ8Β

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/06/2024 10:57:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5Σ14690ΒΜ-ΚΧΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/06/2024 10:55:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΔΓ4690ΒΜ-Ο10

ΧΕ-1432 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2024

Θέμα: ΧΕ-1432 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2024
Ημ/νια: 14/06/2024 08:50:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΣΛ4690ΒΜ-ΝΧΒ

Προμήθεια υλικού εργαστηρίου

Θέμα: Προμήθεια υλικού εργαστηρίου
Ημ/νια: 14/06/2024 08:14:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣ1Ρ4690ΒΜ-7ΧΕ

Προμήθεια Νευροχειρουργικού Υλικού για χειρουργική επέμβαση ασθενούς με ΑΜ: 2143956 που θα πραγματοποιηθεί στις 13-06-2024, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το αρ. 32 του Ν.4412/2016, συνολικής δαπάνης 5.149,98

Θέμα: Προμήθεια Νευροχειρουργικού Υλικού για χειρουργική επέμβαση ασθενούς με ΑΜ: 2143956 που θα πραγματοποιηθεί στις 13-06-2024, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το αρ. 32 του Ν.4412/2016, συνολικής δαπάνης 5.149,98
Ημ/νια: 13/06/2024 15:14:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΒΞ4690ΒΜ-05Χ

ΧΕ-1415 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν/Χ ΥΛΙΚΟΥ (5661.03.2.1)

Θέμα: ΧΕ-1415 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν/Χ ΥΛΙΚΟΥ (5661.03.2.1)
Ημ/νια: 13/06/2024 14:19:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 66ΘΦ4690ΒΜ-6ΕΕ

Προμήθεια ειδών της Ομάδας του ΠΠΥΥ2023 «ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ»

Θέμα: Προμήθεια ειδών της Ομάδας του ΠΠΥΥ2023 «ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ»
Ημ/νια: 13/06/2024 14:16:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑ564690ΒΜ-ΘΨΤ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια είδους «Εμφύτευμα Τεχνητής Ίριδας» (CPV:33122000-1) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.526,99€ πλέον ΦΠΑ (3.985,50€ με ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα...

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια είδους «Εμφύτευμα Τεχνητής Ίριδας» (CPV:33122000-1) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.526,99€ πλέον ΦΠΑ (3.985,50€ με ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Ημ/νια: 13/06/2024 14:13:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΧΠ4690ΒΜ-6ΨΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 13/06/2024 14:12:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠ0Δ4690ΒΜ-Κ4Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 13/06/2024 14:12:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΨΦ4690ΒΜ-ΤΙΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 13/06/2024 14:11:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΛΤ74690ΒΜ-ΜΤΑ

ΧΕ-1412 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν/Χ ΥΛΙΚΟΥ (5644.03.2.1)

Θέμα: ΧΕ-1412 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν/Χ ΥΛΙΚΟΥ (5644.03.2.1)
Ημ/νια: 13/06/2024 13:53:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ρ4ΜΥ4690ΒΜ-2ΝΡ

ΧΕ-1428 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

Θέμα: ΧΕ-1428 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 13/06/2024 13:36:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Ι8Ψ4690ΒΜ-83Π

ΧΕ-1417 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5607.01.2.1)

Θέμα: ΧΕ-1417 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5607.01.2.1)
Ημ/νια: 13/06/2024 13:19:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΥΥ4690ΒΜ-6ΘΛ

Σελίδες