ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΜΟΝΟΥ ΧΕΙΡΟΥΓΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΚΕΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ»

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  του Γ.Ν. Λαμίας για την «Προμήθεια τροχήλατου μονού χειρουργικού προβολέα για την μαιευτική χειρουργική αίθουσα τοκετών του Γ.Ν. Λαμίας» (CPV: 33141620-2), ενδεικτικού προϋπολογισμού 13.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α & 16.120,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο της προμήθειας, στο πλαίσιο του Π.Π.Υ.Υ 2023.

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
26.05.2023
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
09.06.2023
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisi_23proc012755811.pdf362.48 KB