ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/04/2024 11:43:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΝ24690ΒΜ-ΓΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/04/2024 11:42:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 97ΤΨ4690ΒΜ-6Ο6

ΧΕ-734 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΧΕ-734 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 15/04/2024 09:28:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΤ84690ΒΜ-ΓΚΩ

ΧΕ-747 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.5445.3)

Θέμα: ΧΕ-747 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.5445.3)
Ημ/νια: 15/04/2024 09:27:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΒΖ4690ΒΜ-ΙΑ0

ΧΕ-746 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (01.4190Π.4)

Θέμα: ΧΕ-746 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (01.4190Π.4)
Ημ/νια: 15/04/2024 09:24:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨ6Ε4690ΒΜ-ΦΔΕ

ΧΕ-745 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΧΕ-745 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 15/04/2024 09:17:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Χ1Β4690ΒΜ-Γ04

ΧΕ-744 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (01.4754.5)

Θέμα: ΧΕ-744 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (01.4754.5)
Ημ/νια: 15/04/2024 09:13:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕ0Μ4690ΒΜ-ΛΨ0

ΧΕ-733 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (01.4754.2)

Θέμα: ΧΕ-733 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (01.4754.2)
Ημ/νια: 15/04/2024 09:11:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Υ974690ΒΜ-4ΦΗ

ΧΕ-743 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΧΕ-743 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 15/04/2024 09:04:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 66ΣΙ4690ΒΜ-4ΟΝ

ΧΕ-732 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (01.4887.3)

Θέμα: ΧΕ-732 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (01.4887.3)
Ημ/νια: 15/04/2024 08:59:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΛ94690ΒΜ-ΜΔΛ

ΧΕ-742 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΧΕ-742 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 15/04/2024 08:53:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΥ84690ΒΜ-1ΝΑ

ΧΕ-730 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΧΕ-730 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 15/04/2024 08:50:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΝΤ4690ΒΜ-354

προμήθεια Νευροχειρουργικού Υλικού για επεμβάσεις ασθενών που θα πραγματοποιηθούν στις 12-04-202

Θέμα: προμήθεια Νευροχειρουργικού Υλικού για επεμβάσεις ασθενών που θα πραγματοποιηθούν στις 12-04-202
Ημ/νια: 12/04/2024 15:51:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΒΦ4690ΒΜ-ΔΟΟ

ΧΕ-737 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΧΕ-737 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 12/04/2024 14:18:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΞΓ4690ΒΜ-Ι49

Έλεγχο και δοκιμές σε όλο το δίκτυο τηλεόρασης του Γ.Ν. Λαμίας,

Θέμα: Έλεγχο και δοκιμές σε όλο το δίκτυο τηλεόρασης του Γ.Ν. Λαμίας,
Ημ/νια: 12/04/2024 14:06:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΠΣΜ4690ΒΜ-ΠΤΓ

Προμήθεια Τονομέτρων Επιπέδωσης GOLDAMΑNN του εξωτερικού Οφθαλμολογικού Ιατρείου (1ος όροφος) του Γ.Ν. Λαμίας (CPV: 33141620-2) από την εταιρεία με την επωνυμία «MINOPTA IKE» με (ΑΦΜ:801310825) ως αποκλειστική αντιπρόσωπος του οίκου CSO στην Ελλάδα,...

Θέμα: Προμήθεια Τονομέτρων Επιπέδωσης GOLDAMΑNN του εξωτερικού Οφθαλμολογικού Ιατρείου (1ος όροφος) του Γ.Ν. Λαμίας (CPV: 33141620-2) από την εταιρεία με την επωνυμία «MINOPTA IKE» με (ΑΦΜ:801310825) ως αποκλειστική αντιπρόσωπος του οίκου CSO στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 32, δαπάνη συνολικού ύψους (4.000,00€) χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι (4.960,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Ημ/νια: 12/04/2024 14:02:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΟΖΔ4690ΒΜ-ΛΧΟ

Προμήθεια ειδών της Ομάδας του ΠΠΥΥ2023 «ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΤΝ-ΜΕΘ» (CPV: 33692000-7), σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, συνολικής δαπάνης 1.770,00 € πλέον Φ.Π.Α. και 1.876,20 € με ΦΠΑ, για την κάλυψη αναγκών του ΓΝ Λαμίας, για χρονικό διάστημα ενός ...

Θέμα: Προμήθεια ειδών της Ομάδας του ΠΠΥΥ2023 «ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΤΝ-ΜΕΘ» (CPV: 33692000-7), σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, συνολικής δαπάνης 1.770,00 € πλέον Φ.Π.Α. και 1.876,20 € με ΦΠΑ, για την κάλυψη αναγκών του ΓΝ Λαμίας, για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός
Ημ/νια: 12/04/2024 13:22:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΤΚ4690ΒΜ-ΨΦΩ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 12/04/2024 12:16:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΖΗ4690ΒΜ-0ΕΣ

ΧΕ-759 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΧΕ-759 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 12/04/2024 12:11:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Φ864690ΒΜ-ΓΔ2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 12/04/2024 12:06:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Μ064690ΒΜ-ΩΑΓ

Σελίδες