ΧΕ-820 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΤΛΛ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ Η/Υ (5630.02.11)

Θέμα: ΧΕ-820 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΤΛΛ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ Η/Υ (5630.02.11)
Ημ/νια: 19/04/2024 13:24:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΩ44690ΒΜ-4ΗΣ

ΧΕ-819 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛ/ΚΩΝ (5484.03.8.2)

Θέμα: ΧΕ-819 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛ/ΚΩΝ (5484.03.8.2)
Ημ/νια: 19/04/2024 13:22:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 93ΘΧ4690ΒΜ-22Ν

ΧΕ-818 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ (5484.03.7.3 & 5484.03.8.3)

Θέμα: ΧΕ-818 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ (5484.03.7.3 & 5484.03.8.3)
Ημ/νια: 19/04/2024 13:18:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Η8Α4690ΒΜ-3ΔΞ

Λήψη απόφασης για την επικύρωση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης και έγκριση της σύναψης εκτελεστικής σύμβασης για την προμήθεια του είδους «ΒΑΜΒΑΚΙ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» (CPV:33141115-9) σε εκτέλεση της υπ΄αριθμ. 01/2019_41/2023_ΕΚΑΠΥ_12022...

Θέμα: Λήψη απόφασης για την επικύρωση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης και έγκριση της σύναψης εκτελεστικής σύμβασης για την προμήθεια του είδους «ΒΑΜΒΑΚΙ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» (CPV:33141115-9) σε εκτέλεση της υπ΄αριθμ. 01/2019_41/2023_ΕΚΑΠΥ_12022 Συμβάσεως – Συμφωνίας Πλαίσιο της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.
Ημ/νια: 19/04/2024 13:16:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΙΑ44690ΒΜ-Μ2Ε

ΧΕ-817 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛ/ΚΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ 7/8/23 ΕΩΣ 6/11/23 (5484.03.7.1)

Θέμα: ΧΕ-817 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛ/ΚΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ 7/8/23 ΕΩΣ 6/11/23 (5484.03.7.1)
Ημ/νια: 19/04/2024 13:14:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΝ94690ΒΜ-ΤΕΛ

Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. για απασχόληση στο ΓΝ Λαμίας κατά την περίοδο 2024-2025

Θέμα: Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. για απασχόληση στο ΓΝ Λαμίας κατά την περίοδο 2024-2025
Ημ/νια: 19/04/2024 13:05:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΩΕ04690ΒΜ-39Π

ΧΕ-816 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (04.5403)

Θέμα: ΧΕ-816 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (04.5403)
Ημ/νια: 19/04/2024 12:51:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι0Ε4690ΒΜ-ΕΩ2

Λήψη απόφασης για την έγκριση της ανάθεσης των κάτωθι έργων:...

Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση της ανάθεσης των κάτωθι έργων: α. διασύνδεσης του ΟΠΣΥ του Νοσοκομείου με την πλατφόρμα του Ηλεκτρονικού Συστήματος Παρακολούθησης Διακίνησης Φαρμάκων(ΗΣΠΑΔΙΦ), β. διασύνδεσης του ΟΠΣΥ του Νοσοκομείου με την Ενιαία Λίστα Χειρουργείων , γ. εφαρμογής του νέου Συστήματος Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (DRGs) και τη διασύνδεση του ΟΠΣΥ με τον ΕΟΠΥΥ, συνολικού ποσού 28.032,26€ πλέον ΦΠΑ (34.760,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)στην εταιρεία ‘COMPUTER TEAM AEBE’, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 32, παρ. 2 του Ν. 4412/2016.
Ημ/νια: 19/04/2024 12:42:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΨΥ4690ΒΜ-ΠΘΛ

ΧΕ-809 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 (5470.03.2)

Θέμα: ΧΕ-809 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 (5470.03.2)
Ημ/νια: 19/04/2024 10:15:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ζ1Λ4690ΒΜ-ΞΛΛ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ>>

Θέμα: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ>>
Ημ/νια: 19/04/2024 08:01:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 65Υ74690ΒΜ-ΑΛΖ

ΧΕ-864 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝ.ΦΙ.Α ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023 ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2024 (ΕΦΑΠΑΞ)

Θέμα: ΧΕ-864 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝ.ΦΙ.Α ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023 ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2024 (ΕΦΑΠΑΞ)
Ημ/νια: 18/04/2024 13:59:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΒΟ4690ΒΜ-ΑΛΝ

Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης

Θέμα: Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης
Ημ/νια: 18/04/2024 13:33:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΒΜ4690ΒΜ-ΑΥΛ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 18/04/2024 13:16:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΞ84690ΒΜ-4Γ4

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 18/04/2024 13:00:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣ5Γ4690ΒΜ-ΞΧ9

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 18/04/2024 12:27:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΕΧ4690ΒΜ-ΑΔΤ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 18/04/2024 12:25:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΡ04690ΒΜ-ΩΟ0

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 18/04/2024 11:59:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 62Ψ14690ΒΜ-Λ2Θ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 18/04/2024 11:57:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΔΦ4690ΒΜ-4ΙΡ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 18/04/2024 11:55:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΑΛ4690ΒΜ-ΨΨΡ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 18/04/2024 11:53:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 67ΡΦ4690ΒΜ-Ι3Τ

Σελίδες