ΧΕ-881 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΧΕ-881 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 31/05/2023 12:06:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΚΧ4690ΒΜ-Τ6Γ

ΧΕ-880 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΧΕ-880 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 31/05/2023 12:06:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΥΗ4690ΒΜ-ΛΦΝ

ΧΕ-879 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (01.4520.03)

Θέμα: ΧΕ-879 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (01.4520.03)
Ημ/νια: 31/05/2023 12:06:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΓΡ94690ΒΜ-ΓΘΘ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 31/05/2023 09:07:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΒΠ4690ΒΜ-ΤΑΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 31/05/2023 09:06:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΣΗ4690ΒΜ-ΜΛ1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 31/05/2023 09:05:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 685Τ4690ΒΜ-ΑΘΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 31/05/2023 09:01:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι1Μ4690ΒΜ-ΥΟ5

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 31/05/2023 08:59:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΥΓ4690ΒΜ-ΧΩ2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 31/05/2023 08:57:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 64ΨΧ4690ΒΜ-Ψ7Θ

ΧΕ-873 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡ/ΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒ/ΚΟΥ (03.4922)

Θέμα: ΧΕ-873 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡ/ΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒ/ΚΟΥ (03.4922)
Ημ/νια: 31/05/2023 08:29:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ0Ψ4690ΒΜ-ΛΝΧ

ΧΕ-872 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡ/ΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒ/ΚΟΥ

Θέμα: ΧΕ-872 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡ/ΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒ/ΚΟΥ
Ημ/νια: 31/05/2023 08:22:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 60ΒΝ4690ΒΜ-3ΡΜ

ΧΕ-871 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡ/ΡΙΩΝ ΜΙΚΡ/ΚΟΥ

Θέμα: ΧΕ-871 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡ/ΡΙΩΝ ΜΙΚΡ/ΚΟΥ
Ημ/νια: 31/05/2023 08:15:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Η8Δ4690ΒΜ-4Φ9

ΧΕ-870 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΧΕ-870 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 31/05/2023 08:07:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ξ1Η4690ΒΜ-ΨΒΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 30/05/2023 13:54:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7Ο24690ΒΜ-9ΔΓ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 30/05/2023 13:53:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΒΒ4690ΒΜ-ΑΩΦ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 30/05/2023 13:52:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΒΞ4690ΒΜ-ΥΚΘ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 30/05/2023 13:51:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΕ34690ΒΜ-ΑΙΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 30/05/2023 13:49:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΖΩ4690ΒΜ-7Μ2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 30/05/2023 13:48:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΖ04690ΒΜ-ΝΦΒ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 30/05/2023 13:45:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΘ04690ΒΜ-ΔΩΓ

Σελίδες