Τροποποίηση της με αρ. 11/12-05-2023, Θέμα:9ο (ΑΔΑΜ:23AWRD012748399) Απόφασης του Δ.Σ. του Γ. Ν. Λαμίας για μη ενεργοποίηση της προαίρεσης της με αρ. 01.4657.2/25-05-2022 σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία «SPINE ACTION ΕΠΕ» για την προμήθεια ...

Θέμα: Τροποποίηση της με αρ. 11/12-05-2023, Θέμα:9ο (ΑΔΑΜ:23AWRD012748399) Απόφασης του Δ.Σ. του Γ. Ν. Λαμίας για μη ενεργοποίηση της προαίρεσης της με αρ. 01.4657.2/25-05-2022 σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία «SPINE ACTION ΕΠΕ» για την προμήθεια «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ (CPV: 33100000-1, 33140000-3, 33141200-2, 33141210-5), στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2020, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Ημ/νια: 02/06/2023 14:40:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 62164690ΒΜ-ΑΕΦ

ΧΕ-933 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (22310 23321, 8/3/23---7/5/23)

Θέμα: ΧΕ-933 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (22310 23321, 8/3/23---7/5/23)
Ημ/νια: 02/06/2023 14:38:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΤΘΥ4690ΒΜ-ΧΑΞ

Τροποποίηση της με αρ. 01.4520Π.03 σύμβασης με τον οικονομικό φορέα «Y-LOGIMED AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ , ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» που αφορά στην ενεργοποίηση της προαίρεσης για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗ...

Θέμα: Τροποποίηση της με αρ. 01.4520Π.03 σύμβασης με τον οικονομικό φορέα «Y-LOGIMED AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ , ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» που αφορά στην ενεργοποίηση της προαίρεσης για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (CPV: 33140000-3)», στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2020, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Ημ/νια: 02/06/2023 14:36:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 99ΓΤ4690ΒΜ-ΩΩ8

Λήψη απόφασης επί των αρ. Β/10059/26-05-2023 & αρ Β/10061/26-05-2023 Πρακτικών Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Τεχνικής /Οικονομικής Αξιολόγησης του με αρ. Β/5141/14-03-2023 (A/A Συστήματος: 177735) Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων...

Θέμα: Λήψη απόφασης επί των αρ. Β/10059/26-05-2023 & αρ Β/10061/26-05-2023 Πρακτικών Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Τεχνικής /Οικονομικής Αξιολόγησης του με αρ. Β/5141/14-03-2023 (A/A Συστήματος: 177735) Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια: «Ιατρικών Αερίων σε Φιάλες, συμπεριλαμβανομένης της Μίσθωσης Φιαλών, της Αναγόμωσης και Βαφής αυτών» (CPV: 24111500-0),προϋπολογισθείσας δαπάνης 44.824,45€ πλέον ΦΠΑ (55.582,32€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για ένα (1) έτος, με Δικαίωμα Προαίρεσης για δύο (2) επιπλέον έτη, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 134.473,35€ πλέον ΦΠΑ (166.746,95€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2023 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Ημ/νια: 02/06/2023 14:14:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΥΩ4690ΒΜ-Η64

Λήψη απόφασης επί του με αρ. πρωτ. Β/10199/29-05-2023 πρακτικού γνωμοδότησης της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης της επαναπροκήρυξης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΥΛΙΚΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ» από το ΠΠΥΥ 2018, σχετικά με προσθήκη-αλλαγή...

Θέμα: Λήψη απόφασης επί του με αρ. πρωτ. Β/10199/29-05-2023 πρακτικού γνωμοδότησης της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης της επαναπροκήρυξης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΥΛΙΚΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ» από το ΠΠΥΥ 2018, σχετικά με προσθήκη-αλλαγή κωδικών συμβατικών ειδών της με αρ. 01.5183.3 υπογεγραμμένης σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία «OPTIMUM ORTHOPEDICS».
Ημ/νια: 02/06/2023 14:12:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΧΘ4690ΒΜ-9Ι7

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 02/06/2023 13:07:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 62Ο94690ΒΜ-ΒΤΙ

ΧΕ-858 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤ/ΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (02.5177)

Θέμα: ΧΕ-858 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤ/ΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (02.5177)
Ημ/νια: 02/06/2023 12:37:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΛΟ4690ΒΜ-Ο7Χ

ΧΕ-919 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 4/2023

Θέμα: ΧΕ-919 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 4/2023
Ημ/νια: 02/06/2023 11:55:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΛΚ4690ΒΜ-Β8Ρ

ΧΕ-918 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 12/2022 & 3,4,5/2023

Θέμα: ΧΕ-918 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 12/2022 & 3,4,5/2023
Ημ/νια: 02/06/2023 11:54:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦ844690ΒΜ-2ΝΟ

ΧΕ-917 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 2/2023

Θέμα: ΧΕ-917 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 2/2023
Ημ/νια: 02/06/2023 11:53:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 63094690ΒΜ-830

ΧΕ-916 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 12/2022 & 1,2,3,4/2023

Θέμα: ΧΕ-916 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 12/2022 & 1,2,3,4/2023
Ημ/νια: 02/06/2023 11:52:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΝ64690ΒΜ-ΑΛ5

ΧΕ-915 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 12/2022 & 1,13,4/2023

Θέμα: ΧΕ-915 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 12/2022 & 1,13,4/2023
Ημ/νια: 02/06/2023 11:52:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 67ΠΟ4690ΒΜ-3Υ9

ΧΕ-914 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 11, 12/2022 & 3, 4/2023

Θέμα: ΧΕ-914 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 11, 12/2022 & 3, 4/2023
Ημ/νια: 02/06/2023 11:51:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΕΦ4690ΒΜ-03Β

ΧΕ-913 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 12/2022 & 2,5/2023

Θέμα: ΧΕ-913 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 12/2022 & 2,5/2023
Ημ/νια: 02/06/2023 11:51:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΧΡ4690ΒΜ-ΤΞ4

ΧΕ-912 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 11/2022

Θέμα: ΧΕ-912 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 11/2022
Ημ/νια: 02/06/2023 11:50:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΥ14690ΒΜ-226

ΧΕ-911 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 2, 4, 5/2023

Θέμα: ΧΕ-911 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 2, 4, 5/2023
Ημ/νια: 02/06/2023 11:49:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΙΘ4690ΒΜ-9ΣΤ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 02/06/2023 09:36:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΝΣ4690ΒΜ-ΞΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 02/06/2023 09:34:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΒΖ4690ΒΜ-ΛΚ0

Κατασκευή ράμπας με πλατύσκαλο στην βόρεια είσοδο του κτιρίου ΙΙ του Πέτρινου κτιρίου του Γ.Ν. Λαμίας.

Θέμα: Κατασκευή ράμπας με πλατύσκαλο στην βόρεια είσοδο του κτιρίου ΙΙ του Πέτρινου κτιρίου του Γ.Ν. Λαμίας.
Ημ/νια: 02/06/2023 08:42:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΧ04690ΒΜ-32Χ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 01/06/2023 14:44:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 92ΥΟ4690ΒΜ-0ΒΩ

Σελίδες